https://rauli.cbs.dk/index.php/SiS/issue/feed Samfundslederskab i Skandinavien 2019-11-11T09:30:32+00:00 Preben Melander pm.om@cbs.dk Open Journal Systems <p>Det videnskabelige tidsskrift<em> Samfundslederskab i Skandinavien</em> er en relancering af tidsskriftet <em>Økonomistyring &amp; Informatik</em>. Tidsskriftet fortsætter på samme måde som hidtil med peer-reviewede forskningsartikler og udkommer 4-8 gange årligt. Tidsskriftets fokus er på empiriske studier af ledelsespraksis og har hele Skandinavien som redaktionelt afsæt. SiS er uafhængigt af økonomiske, kommercielle og politiske særinteresser.&nbsp;</p> https://rauli.cbs.dk/index.php/SiS/article/view/5808 Redaktionelt forord 2019-11-11T09:30:32+00:00 Preben Melander pm.om@cbs.dk 2019-10-03T13:02:23+00:00 Ophavsret (c) 2019 Preben Melander https://rauli.cbs.dk/index.php/SiS/article/view/5809 Fokus & Forum 2019-11-11T09:30:30+00:00 Preben Melander pm.om@cbs.dk 2019-10-03T13:02:24+00:00 Ophavsret (c) 2019 Preben Melander https://rauli.cbs.dk/index.php/SiS/article/view/5810 Sundhedsplatformen i modvind: En analyse af aktørernes teknologiforståelser i danske medier 2019-11-11T09:30:28+00:00 Ulrik Bisgaard Ulsrod Røhl pm.om@cbs.dk Jeppe Agger Nielsen pm.om@cbs.dk <p>Sundhedsplatformen udgør et af de mest omdiskuterede offentlige digitaliseringsinitiativer i de senere år i Danmark og Skandinavien. Artiklen zoomer ind på, hvordan Sundhedsplatformen fremstilles i den offentlige debat baseret på en undersøgelse af 520 nyhedsartikler i danske medier i perioden 2012-2018. Artiklen belyser de forskellige interessenters (læger, politikere m.fl.) opfattelser og forståelser af Sundhedsplatformen (”technological frames”), ligesom det belyses, hvordan journalister og redaktører fremstiller (”vinkler”) muligheder og problemer ved anvendelse af Sundhedsplatformen. Samlet er de kritiske udsagn om Sundhedsplatformen tydeligt fremherskende og baseret på grundlæggende opfattelser af, at Sundhedsplatformen begrænser arbejdsglæden, medfører usikker patientbehandling, og fortrænger menneskeligheden i mødet mellem patient og personale. Debatten er samtidig karakteriseret ved en kraftig skævhed, i hvilke interessenter som kommer til orde med læger som den dominerende interessentgruppe, der går forrest i den til tider heftige kritik. Artiklen bidrager med indgående viden om, hvordan Sundhedsplatformens formål, implementering og brug opfattes af centrale interessenter i sundhedsvæsenet, og viser hvordan indførelse af et omfattende og avanceret IT-system i offentlige organisationer kan blive et omdrejningspunkt i medierne.</p> 2019-10-03T13:02:24+00:00 Ophavsret (c) 2019 Ulrik Bisgaard Ulsrod Røhl, Jeppe Agger Nielsen https://rauli.cbs.dk/index.php/SiS/article/view/5811 REFORMulering – manipulation eller metastyring? 2019-11-11T09:30:27+00:00 Gitte Miller Balslev pm.om@cbs.dk Peter Henrik Raae pm.om@cbs.dk <p>Den folkeskolereform, Danmark fik i 2014, udfordrer institutionaliserede opfattelser af undervisning. Det skaber forståeligt nok dilemmaer vedrørende reformens realisering mellem på den ene side politiske forventninger til hurtig og fuldstændig implementering og på den anden side behovet for, at ny mening kan etableres på det professionelle niveau. Mange overvejelser over, hvordan en reform som denne bedst implementeres, vil være forventelig. Artiklen tager afsæt i en case fra en dansk kommune, hvor en skolechef i et ledelsesmæssigt krydspres mellem politikere og skoleledere udvikler en opskrift på implementering med intensionen om at skabe rum for dialog og tilgodese bottom up-synspunkter. Analysen viser, hvordan initiativet synes at reflektere tendenser i styringsteori, som peger mod relationsorienteret og tillidsbaseret reformarbejde fremfor mod en principal-agentorienteret og low trust-baseret implementering. Uden at afvise en sådan netværksorienteret implementeringsopskrifts styrkeside spørger vi afsluttende, om ikke sådanne opskrifter indeholder en risikoside i form af overtalelse frem for selvstyring?</p> 2019-10-03T13:02:24+00:00 Ophavsret (c) 2019 Gitte Miller Balslev, Peter Henrik Raae https://rauli.cbs.dk/index.php/SiS/article/view/5812 Styring i spændingsfeltet mellem vilde problemer og stramme budgetter 2019-11-11T09:30:25+00:00 Per Nikolaj Bukh pm.om@cbs.dk Anne Kirstine Svanholt pm.om@cbs.dk <p class="Typografi3">Dynamikkerne, kompleksiteten og de vilde problemer på socialområdet har ofte indebåret, at socialt arbejde har været opfattet som svært styrbart ud fra et økonomisk perspektiv. I denne artikel analyseres det, hvordan en kommune efter finanskrisen reorganiserede økonomistyringen for at sikre en mere stram budgetstyring samtidig med at de decentrale frihedsgrader blev bevaret. Vi anvender Levers of Control-begrebsapparatet til at vise, hvordan traditionelle budget- og planlægningsprocesser og -systemer anvendes fleksibelt og dynamisk som såkaldte interaktive styringssystemer. Analysen indikerer, at interaktiv brug af budgetstyring kan fremme fleksibilitet i den offentlige sektor og skabe rum for innovation og læring, således at den faglige dømmekraft styrkes, samtidig med at den økonomiske forudsigelighed og budgetoverholdelsen forbedres.</p> 2019-10-03T13:02:24+00:00 Ophavsret (c) 2019 Per Nikolaj Bukh, Anne Kirstine Svanholt https://rauli.cbs.dk/index.php/SiS/article/view/5813 Kommende artikler 2019-11-11T09:30:23+00:00 SiS- redaktionen pm.om@cbs.dk 2019-10-03T13:02:24+00:00 Ophavsret (c) 2019 SiS- redaktionen