Samfundslederskab i Skandinavien https://rauli.cbs.dk/index.php/SiS <p>Det videnskabelige tidsskrift<em> Samfundslederskab i Skandinavien</em> er en relancering af tidsskriftet <em>Økonomistyring &amp; Informatik</em>. Tidsskriftet fortsætter på samme måde som hidtil med peer-reviewede forskningsartikler og udkommer 4-8 gange årligt. Tidsskriftets fokus er på empiriske studier af ledelsespraksis og har hele Skandinavien som redaktionelt afsæt. SiS er uafhængigt af økonomiske, kommercielle og politiske særinteresser.&nbsp;</p> Copenhagen Business School da-DK Samfundslederskab i Skandinavien 2596-6200 <p dir="ltr">Forfatteren(ne) giver tilladelse til publicering af artiklen i det aftalte nummer. Forfatteren(ne) bevarer copyright til egne artikler.</p> <p dir="ltr">SIS’ redaktør har ophavsretten til tidsskriftets design, navn, systematik, særpræg etc. Artikler, der er udgivet i SIS og som er fagligt godkendt af redaktionen til udgivelse, må ikke tilrettes, omredigeres, kopieres eller gengives i uddrag i andre medier uden redaktionens og forfatterens samtykke.</p> <p dir="ltr">Artikler må ikke offentliggøres af forfatteren(ne) andetsteds uden indhentning af godkendelse fra ansvarshavende redaktør. SIS’ redaktør er dog altid forfatteren(ne) behjælpelig med at udgive artikler i særtryk samt udbrede artiklerne til andre udgivere, men kun efter aftale med forfatteren(ne) og med angivelse af, at artiklen oprindeligt blev publiceret i SIS.</p> <div>&nbsp;</div> Redaktionelt forord https://rauli.cbs.dk/index.php/SiS/article/view/5873 Preben Melander Ophavsret (c) 2019-12-06 2019-12-06 34 4 270 270 10.22439/sis.v34i4.5873 Innovasjon i norsk offentlig sektor – dilemmaer og utfordringer https://rauli.cbs.dk/index.php/SiS/article/view/5875 Ann Karin Tennås Holmen Catharina Bjørquist Ulla Higdem Ophavsret (c) 2019-12-06 2019-12-06 34 4 271 275 10.22439/sis.v34i4.5875 Læring av feilslåtte innovasjoner https://rauli.cbs.dk/index.php/SiS/article/view/5876 <p>I denne artikkelen ser vi nærmere på, hva vi kan lære av feilslåtte innovasjoner ved å belyse en case. Ved å løfte fram feilslåtte innovasjoner vil vi utfordre den vanlige forståelsen av innovasjon som noe entydig positivt. Feilslåtte innovasjoner blir i etterkant ikke kalt innovasjon, og dermed reduseres muligheten til læringsoverføring til nye innovasjoner.&nbsp; Vi finner blant annet at innovasjonen, vi undersøker ble feilslått, fordi motstanden ikke ble tatt på alvor underveis i prosessen. Vi oppsummerer artikkelen med fire læringspunkter til framtidige innovasjoner.</p> Charlotte Sørensen Ailin Aastvedt Ophavsret (c) 2020 2019-12-06 2019-12-06 34 4 276 293 10.22439/sis.v34i4.5876 Når middelet vanhelliger målet – motstridende budskap i implementeringen av medarbeiderdrevet innovasjon i offentlig sektor https://rauli.cbs.dk/index.php/SiS/article/view/5877 <p>Offentlig sektor må innovere, og da medarbeiderne er sentrale for kommunenes innovasjonsevne, ønsker mange kommuner å fostre medarbeiderdrevet innovasjon (MDI). Dette til tross for at vilkårene for MDI bryter radikalt med offentlig sektors arbeidsformer. Funn fra kommuner indikerer, at <em>fordi MDI implementeres som et konsept</em>, blir det lettere å implementere. Samtidig kan implementeringsmåten heller hemme enn fremme MDI. Gjennom å forstå «innovasjonskonsepter på reise» som et signifikant symbol (Mead, 1934), diskuterer jeg hvordan implementeringsprosessen i to kommuner førte til paradoksale forståelser av MDI. Funnene og diskusjonen bidrar til å forstå hvorfor implementeringen av ulike organisasjonsideer ofte ikke fører til reell endring over tid.</p> Kristiane Marie Fjær Lindland Ophavsret (c) 2019-12-06 2019-12-06 34 4 294 308 10.22439/sis.v34i4.5877 Multi-agent kunstig intelligens og offentlig politikk https://rauli.cbs.dk/index.php/SiS/article/view/5878 <p>Teoretisk og metodisk utvikling innenfor modellering og kompleksitetsteori har i kombinasjon med teknologiske fremskritt og tilgjengelighet på infrastruktur det siste tiåret, gjort det til en realitet, at man nå kan lage digitale kopier av komplekse sosiale systemer, såkalte <em>multi-agent-simulasjonsmodeller</em>. I slike virtuelle verdener kan man både eksperimentere med og teste politiske løsninger og ulike virkemidler på felt som for eksempel integrering, arbeidsledighet, helse, terrorisme, økonomisk vekst, etc. Verktøyet har dermed potensiale til å gi politikere, planleggere og andre nye kapabiliteter i forhold til en mer effektiv utnyttelse av offentlige ressurser samt utvikle mer presise virkemidler og instrumenter for å nå politiske mål. Vi redegjør for «state of the art» på feltet og diskuterer muligheter, begrensninger og ulike etiske problemstillinger knyttet til simulering av sosiale prosesser.</p> Roger Normann Ivan Puga-Gonzalez F. LeRon Shults Gro Anita Homme Ophavsret (c) 2019-12-06 2019-12-06 34 4 309 325 10.22439/sis.v34i4.5878 Kommende artikler https://rauli.cbs.dk/index.php/SiS/article/view/5881 SiS- redaktionen Ophavsret (c) 2019 2019-12-06 2019-12-06 34 4 326 328 10.22439/sis.v34i4.5881