Kaye, Bradley. 2009. “<b>Cressida J. Heyes</b>, <i>Self-Transformations: Foucault, Ethics, and Normalized Bodies</I> (New York: Oxford University Press, 2007) ISBN: 0195310543”. Foucault Studies, February, 88-90. https://doi.org/10.22439/fs.v0i0.2475.