Melbye, Anne Thorst, Syddansk Universitetsbibliotek