Indsendelser

Du skal Login eller Registrér for at kunne foretage en indsendelse.

Tjekliste til forberedelse af indsendelse

Som en del af indsendelsesprocessen skal forfattere afkrydse, at deres indsendelse overholder alle følgende elementer, og manuskripter kan returneres til forfattere, der ikke overholder disse retningslinjer.
 • The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor).
 • The submission file is in OpenOffice, Microsoft Word, or RTF document file format.
 • Where available, URLs for the references have been provided.
 • The text is single-spaced; uses a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end.
 • The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Author Guidelines.

Retningslinjer for forfattere

Når man indsender et manuskript til publicering i Samfundslederskab i Skandinavien (SiS), skal man følge tidsskriftets bibliografiske og formateringsmæssige standarder.

Bemærk!: Ønsker man at sende et manuskript til publicering i tidsskriftet, er det vigtigt, at man sender det direkte til ansvarshavende redaktør Preben Melander på pm.om@cbs.dk.

Manuskripter uploadet via systemet kommer ikke i betragtning til publicering i tidsskriftet.

 

1. Omfang og disponering

Artikler bør være koncentrerede og rimeligt afgrænsede. Læsbarheden falder væsentligt, når en artikel kommer ud over de 20 sider (à 1.350 anslag).

Artikler bør være bygget op over en veldisponeret systematik med klare artikeloverskrifter. Normalt vil en artikel på 20 sider være opdelt i 5-7 afsnit. Hvert afsnit kan være yderligere punkter og underpunkter.

For at give læseren en god læseoversigt bør teksten være inddelt i passende udsnit med linjeskift. Et udsnit bør være på mellem 10-30 linjer. Ligeledes bør teksten være opdelt i passende sætninger. Et punktum bør ikke fylde mere end 2-3 linjer.

 

2. Systematik og oversigt

Alle artikler starter med et resumé på max. 10 linjer, der fremdrager artiklens væsentligste problemstillinger, pointer og perspektiver.

Artiklens første afsnit bør indeholde en kort beskrivelse af baggrunden for artiklens udarbejdelse, en indledende afgrænsning af artiklens emne, problemfelt og formål, samt en kort verbal oversigt over artiklens disposition. Væsentlige definitioner og begreber bør også forklares her.

For hvert afsnit anføres en kort overskrift, der i trykteksten anføres med fede typer. Inden for hvert afsnit kan der ofte med fordel anvendes opdeling i punkter og underpunkter med egne overskrifter.

 • Afsnit identificeres med store bogstaver: A, B, C etc.

 • Punkter angives med arabertal: 1, 2, 3 etc.

 • Underpunkter angives med små bogstaver: a, b, c etc.

 • Artiklens sider forsynes med sidenumre, startende med 1.

 

3. Noter og referencer

Artikler bør såvidt muligt være udfærdiget i et naturligt fortløbende sprog uden alt for mange indskud, noter og henvisninger.

Fodnoter bør såvidt muligt undgås. Indskud, noter og særlige uddybende forklaringer anføres under »Noter«, der anføres efter artiklen før litteraturreferencer. Noter nummereres fortløbende med et arabertal. Eksempel:

              ”En stor del af den klassiske regnskabslitteratur tager udgangspunkt i et helhedssyn på virksomheden.4

Litteraturreferencer anføres i teksten med forfatternavn og årstal i parentes. Eksempler:

(Jensen, 1976) 

Litteraturlisten anføres til sidst i artiklen og oplister alle benyttede referencer med: forfatter(e), årstal, titel, forlag, udgivelsessted m.v. Titlen på bøger anføres med kursiv. Artiklens placering og omfang angives med sidenumre fra og til. Eksempel:

Jensen, J.O. (1976). Organisationspsykologi set i et vidensperspektiv.  Ålborg. Studenterlitteratur.

For tidsskriftsartikler anføres tillige tidsskriftets navn, årgang og nummer. Tidsskriftets navn anføres med kursiv (understreges).  Eksempel:

Jensen, H. (1986). Præstationsledelse i danske koncerner. Økonomistyring & Informatik, 3(5), 101-130.
 

4. Forkortelser

Forkortelser bør begrænses til et minimum, idet de ofte gør en tekst mindre læsevenlig. Kun gængse forkortelser bør anvendes. Dette gælder følgende: jfr., etc., o.s.v., m.fl., f.eks., nr..

Hvis der i en artikel anvendes specifikke "private" forkortelser for særligt lange ord, der fremkommer meget hyppigt i en artikel, bør disse forkortelser anføres og forklares allerede i artiklens indledende afsnit.

 

5. Manuskriptopstilling                                                                        

Manuskriptet skrives i A4-ark med bred venstre margin (ca. 5 cm) med dobbelt linjeafstand. Regn med at én manusside har 1.350 anslag.

Artiklens titel skrives med fede bogstaver. Eksempel:

Velfærdssamfundets krise - Kommunernes rolle, medarbejdernes indsats og borgernes retssikkerhed     

Artiklens forfatter(e) anføres med navn lige efter artiklens titel efterfulgt af “*)”. Eksempel:  “Af Jens Peter Jensen *)”

Forfatter(e) angives derudover med navn, uddannelse, titel og firma som fodnote nederst på side 1 efter resumeet af artiklen.  Eksempel: “*)Jens Peter Jensen er cand.merc. og økonomidirektør i A/S Styr & Kør.”

Hvis der er tale om blind review-proces, hvor forfatter og reviewer ikke kender hinanden, men er anonyme er forfatternavn ikke anført på side 1 før den endelige godkendelse og review af artiklen.

Første udgave af manuskriptet sendes via e-mail til SIS’ ansvarshavende redaktør: pm.om@cbs.dk

Redaktøren kommenterer denne udgaves formalia hvad angår systematik, formkrav, tegnsætning, referencers nøjagtighed etc. Samtidig godkendes artiklen til efterfølgende review-proces. Forfattere retter artiklen med de første rettelser inden den sendes til review via den ansvarlige redaktør.

 

6. Brug af citater

Forfatteren anfører i manuskriptet de vigtige/interessante citater med farve. Disse vil under publicering bruges som pejlemærker i teksten, for at lette læsningen. Citater rykkes ind mod midten af siden, samt afsluttes med henvisning til kilden, som nedenstående eksempel illustrerer.

 

 ”Jeg kunne slet ikke modtage min leders anerkendelse af arbejde. Jeg gjorde hende opmærksom på, at den ros, hun gav mig, faktisk ikke var fortjent. Min leder forsøgte at gøre mig klart, at hun mente det. Jeg kunne godt høre, hvad hun sagde til mig, og jeg var bestemt også glad for det, men jeg blev ved med at have følelsen af, at det var ufortjent, og at jeg havde "snydt" hende.” (Anonym medarbejder)

 

7. Manuskriptgodkendelse

Manuskriptet skal godkendes af ansvarshavende redaktør inden endelig publicering.

 1. Korrektur inkl. tegninger og figurer foretages af forfatter og returneres sendes til ansvarshavende redaktør (pm.om@cbs.dk).

 2. Den sidste korrektur godkendes normalt kun af den ansvarshavende redaktør.

Ved korrektion af manus anvendes normale korrekturtegn med særlige tegnanvisninger

Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger

De navne og adresser, der angives på dette tidsskrifts websted, vil udelukkende blive anvendt til tidsskriftets angivne formål og vil ikke blive gjort tilgængelige til andre formål eller for andre parter.