Læring av feilslåtte innovasjoner

Forfattere

  • Charlotte Sørensen Ph.d. stipendiat i arbetsvetenskap ved Universitetet i Karlstad og ved Høgskolen i Østfold, avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag
  • Ailin Aastvedt Statsautorisert revisor og seniorforsker ved Telemarksforskning, og ph.d. kandidat ved Høgskolen i Innlandet ved ph.d.-programmet for innovasjon i tjenesteyting i offentlig og privat sektor

DOI:

https://doi.org/10.22439/sis.v34i4.5876

Resumé

I denne artikkelen ser vi nærmere på, hva vi kan lære av feilslåtte innovasjoner ved å belyse en case. Ved å løfte fram feilslåtte innovasjoner vil vi utfordre den vanlige forståelsen av innovasjon som noe entydig positivt. Feilslåtte innovasjoner blir i etterkant ikke kalt innovasjon, og dermed reduseres muligheten til læringsoverføring til nye innovasjoner.  Vi finner blant annet at innovasjonen, vi undersøker ble feilslått, fordi motstanden ikke ble tatt på alvor underveis i prosessen. Vi oppsummerer artikkelen med fire læringspunkter til framtidige innovasjoner.

Referencer

Andersen, L. L., Espersen, H. H., Kobro, L., Kristensen, K., Skar, C. & Iversen, H. (2018). Demokratisk innovasjon: Teorier og modeller for samskapende sosial innovasjon i norske kommuner, Skriftserien nr 24/2018: Høgskolen i Sørøst-Norge.

Andersen, O. J., Gårseth-Nesbakk, L. & Bondas, T. (2015). Innovasjoner i offentlig tjenesteyting. Vågal reise med behov for allierte: Fagbokforlaget.

Baldersheim, H. & Rose, L. E. (2014). Det kommunale laboratorium: teoretiske perspektiver på lokal politikk og organisering. Fagbokforlaget.

Bason, C. (2007). Velfærdsinnovation. Børsens Forlag.

Brown, L. og Osborne, S. (2013). Innovation and risk in public services: Towards a new theoretical framework. Public Management Review, 15 (3): 186-208. https://doi.org/10.1080/14719037.2012.707681

Christensen, T., Lægreid, P., Roness, P. G. & Røvik, K. A. (2009). Organisasjonsteori for offentlig sektor: instrument, kultur, myte: Universitetsforlaget.

De Vries, H., Bekkers, V. og Tummers, L. (2016). Innovation in the public sector: A systematic review and future research agenda. Public administration, 94 (1): 146-166. https://doi.org/10.1111/padm.12209

Edmondson, A. C. (2019). The fearless organization: Creating psychological safety in the workplace for learning, innovation, and growth: John Wiley & Sons.

Fagerberg, J. (2004). Innovation: A guide to the Literature. I: Fagerberg, J., Mowery, D. & Nelson, R. (red.) The Oxford Handbook of Innovation. Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199286805.001.0001

Fjellandsbø, B.O. (2005) Farum kommune – et skrekkeksempel på konkurrannseutsetting? Publisert: 06.09.2005. Tilgjengelig fra: https://www.civita.no/ (Hentet 19.2.19).

Forskningsrådet. (2018). Innovasjon i offentlig sektor. Forskningsrådets strategi 2018-2023.

Fuglsang, L. & Rønning, R. (2014). Introduction: Framing Innovation in Public Service Sectors: A Contextual Approach. I: Rønning, R., Enquist, B. & Fuglsang, L. (red.) Framing Innovation in Public Service Sectors, s. 15-31: Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315885612

Gårseth-Nesbakk, L & Kjærland, F. (2009) Utfordringer med kommunal finansforvaltning - en systemteoretisk tilnærming. Magma 8/2009. https://doi.org/10.18261/issn.1504-2871-2017-01-05

Hartley, J. (2006). Innovation and its contribution to improvement: A review for policymakers, policy advisers, managers and researchers. London: Department for Communities and Local Government.

Hartley, J. (2013) Public and Private Features of Innovation, i S. Osborne and L. Brown. Red. Handbook of Innovation in Public Services. Cheltenham: Edward Elgar.

Helby P. O. & Ring C. L (2009) Institutionelt brud i den offentlige moderniseringspolitik? OPP og udlicitiering i de danske kommuner. Copenhagen Business School, Working Paper nr 63.

Hirschman, A.O. (2009) Sorti eller protest: en fråga om lojaliteter, oversatt av Hemmingson, S. & Larsén, M., Arkiv förlag/A-Z förlag

Hofstad, M. (2008) Eventyret om Terra og de åtte små kommunene som skulle til Wall Street for å bli rike, Oslo: Hegnar Media AS.

Holmen, T. A. K. & Ringholm, T. (2019) Innovasjon møter kommune: Cappelen Damm Akademisk.

Høiseth-Gilje, A. K., Skogli, E., Baustad, H. & Seeberg, A. R. (2018). Nåtidsanalyse av innovasjonsaktivitet i kommunesektoren. Menon-publikasjon 88/2018.

Indset, M., Klausen, J. E., Møller, G., Smith, E. & Zeiner, H. (2012). Likeverdighet mellom stat og kommunesektor. Oslo: NIBR/Telemarksforsking. https://doi.org/10.7577/nibr/samarbeidsrapport/2012/3

Jøntvedt, M. (2011). Terra-saken: norske kraftkommuner i finanskrisen. Masteroppgave. Universitet i Oslo, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi.

Karlsson, J. C. (2008) Den smidiga mellanchefen och andra motståndsberättelser, Malmö: Gleerups Utbildning.

Kjærland, F. & Gårseth-Nesbakk, L. (2017) Kommunal finansforvaltning etter Terra-skandalen. Praktisk økonomi & finans, 33(01), s. 53-68. https://doi.org/10.18261/issn.1504-2871-2017-01-05

Larsson, O. S. og Brandsen, T. (2016). The implicit normative assumptions of social innovation research: Embracing the dark side. I Brandsen, T., Cattacin, S., Evers, Adalbert & Zimmer, A. (red): Social Innovations in the Urban Context, s. 293-302: Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-21551-8_24

Larsen, R. (2013). Fra søt drops til bitter pille. Terra-saken i Vik kommune og Haugesund commune. Masteroppgave. Universitet i Bergen.

Lykkebo, O. B., Jakobsen, N. & Paul, S. (2018). Innovationsbarometeret: Nyt sammen bedre. København: Dansk Psykologisk forlag og Center for Offentlig Innovation.

Lykkebo, O. B., Munch-Andersen, M. & Jacobsen, N. (red.). (2019). Measuring new nordic solutions. Innovation Barometer for the public sector: Innovationbarometer.org.

Løding, T. H. (2010). " Terrarisme" og finansiell alkymi – om den kommunale sektorens finansialisering. Masteroppgave. Universitet i Bergen.

Malterud, K., Siersma, V.D., Guassora & A.D. (2015) Sample size in qualitative interview studies: guided by information power. Qualitative Health Research, 26 (13), 1753-1760. https://doi.org/10.1177/1049732315617444

Malterud, K. (2012). Systematic text condensation: a strategy for qualitative analysis. Scandinavian journal of public health, 40(8), 795-805. https://doi.org/10.1177/1403494812465030

Melander, P. (2018). Økonomifolk har også et etisk og æstetisk samfundsansvar, Samfundslederskab i Skandinavien, 33 (4), 341-357. https://doi.org/10.22439/sis.v33i4.5569

Momrak, A. M. & Leikvoll, G.K. (2019) Innbyggerinvolvering og samskaping i kommunal sektor. Kunnskapsgrunnlag. TF-rapport 471, Telemarksforsking.

Nader, L. & de Campos, J. G. F. (2016). Five Reasons to Fear Innovation. SUR-International Journal on Human Rights, v. 13, n. 23, 211-221.

Nordhaug, K. (2009) Fritt fall. Finanskrisen og utveier. Red: Bank, H. Res publica.

NOU 1990: 13 Forslag til ny lov om kommuner og fylkeskommuner. Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

OECD. (2018). Oslo Manual 2018. Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation. OECD Publishing.

Osborne, S. P. & Brown, L. (2011) Innovation, public policy and public services delivery in the UK. The word that would be king? Public Administration, 89(4), 1335-1350. https://doi.org/10.1111/j.1467-9299.2011.01932.x

Pani, E. & Holman, N. (2014). A fetish and fiction of finance: Unraveling the subprime crisis. Economic Geography, 90 (2): 213-235. https://doi.org/10.1111/ecge.12027

Pedersen, A.R. & Johansen, M. B. (2012) Strategic and Everyday Innovative Narratives: Translating Ideas into Everyday Life in Organizations. The Innovation Journal: The Public sector Innovation Journal, Volum 17 (1), 2012, article 2.

Piderit, S. K. (2000) Rethinking Resistance and Recognizing Ambivalence: A Multidimensional View of Attitudes Toward an Organizational Change. Academy of Management Review, 25 (4), 783-794. https://doi.org/10.5465/amr.2000.3707722

Pollitt, C. & Hupe, P. (2011) Talking about government: The role of magic concepts. Public Management Review, 13 (5), 641-658. https://doi.org/10.1080/14719037.2010.532963

Reppen, I. M. & Bukholm, M. U. (2013). Terraskandalen: For kommunane var vegen til helvete brulagt med gode hensikter. Masteroppgave: Høgskolen i Hedmark.

Riksrevisjonen (2008) Riksrevisjonens undersøkelse av behandling og oppfølging av Vik-brevet i Kommunal- og regionaldepartementet (“Terra-saken”), Dokument 3:11 (2007-2008)

Ringholm, T., Aarsæther, N., Bogason, P. & Ellingsen, M. (2011). Innovasjonsprosesser i norske kommuner. Åpninger, pådrivere og mellomromskompetanse: Norut Tromsø Rapport.

Ringholm, T. & Holmen, T. A. K. (2019). Innovasjon i møtet mellom ide og institusjon. I: Holmen, T. A. K. & Ringholm, T. (red.) Innovasjon møter kommune: Cappelen Damm Akademisk.

Ringholm, T., Teigen, H. & Aarsæther, N. (2013). Innovative kommuner: Cappelen Damm akademisk.

Røvik K. A. (2009) Trender og translasjoner: ideer som former det 21. århundrets organisasjon, Oslo: Universitetsforlaget

Seelos, C. & Mair, J. (2012). Innovation is not the Holy Grail. Stanford Social Innovation Review, 10 (4): 44-49.

Seelos, C. og Mair, J. (2016). When innovation goes wrong. Stanford Social Innovation Review, Fall 2016: 27-33.

Skarstein, R. (2009) Finanskrisas bakgrunn. Etikk i Praksis - Nordic Journal of Applied Ethics, 3(2), 9-28. https://doi.org/10.5324/eip.v3i2.1716

Slappendel, C. (1996). Perspectives on innovation in organizations. Organization Studies, 17 (1), 107-129.

Sterner S.R. & Øverland O. (2001) Kommuner til salgs. NRK, Brennpunkt 4.12.2001. Tilgjengelig fra https://tv.nrk.no/serie/brennpunkt/OFFD12001101/04-12-2001 (Hentet 14.9.18)

St.meld. nr. 7 (2008–2009) Et nyskapende og bærekraftig Norge. Nærings- og handelsdepartementet

St.prp. nr. 82 (2000-2001) Om lokaldemokratiet, velferd og økonomi i kommunesektoren 2002 (kommuneproposisjonen). Kommunal- og regionaldepartementet.

Tidd, J. & Bessant, J. (2013) Managing Innovation. Integrating Technological, Market and Organizational Change. Chichester: John Wiley & Sons Ltd.

Toivonen, M. & Tuominen, T. (2009). Emergence of innovations in services. The Service Industries Journal, 29 (7): 887-902. https://doi.org/10.1080/02642060902749492

Torfing, J. (2012) Samarbeidsdrevet innovation i den offentlige sektor: Drivkræfter, barrierer og behovet for innovasjonsledelse. Offentlig forvaltning Scandinavian Journal of Public Administration 16 (1): 27-47.

Truyen, F. (2007). Terra-saken. Lov og Rett, 46(10), 561-562.

Van de Ven, A. H., Polley, D. E., Garud, R. & Venkataraman, S. (2008). The innovation journey. Oxford University Press.

Voorberg, W. H., Bekkers, V. J. & Tummers, L. G. (2015). A systematic review of co-creation and co-production: Embarking on the social innovation journey. Public Management Review, 17 (9): 1333-1357. https://doi.org/10.1080/14719037.2014.930505

Weber, M. (2000) Makt og byråkrati: essays om politikk og klasse, samfunnsforskning og verdier. (Red). Fivelsdal, E. Oslo: Gyldendal.

Aagaard, P., Sørensen, E. & Torfing, J. (2014). Samarbejdsdrevet innovation i praksis: Jurist- og Økonomforbundets Forlag.

Aastvedt, A. & Mauland, H. (2008) Terra-saken og kommune-Norge: Finansielle instrumenter i kommuneregnskapet. Revisjon og Regnskap nr. 2/2008.

Downloads

Publiceret

2019-12-06

Nummer

Sektion

Artikler