Effektbaserede ressourcetildelingsmodeller for forløbs- og periodebaserede indsatser i den offentlige sektor

Forfattere

  • Per Nikolaj Bukh Aalborg Universitet
  • Karina Skovvang Christensen Aarhus Universitet.

DOI:

https://doi.org/10.22439/sis.v35i6.6111

Nøgleord:

Effekt, forløbsstyring, incitamenter, ledelsesrum, lighed, motivation, omkostningseffektivitet, omsætningsstruktur, produktionsstruktur, tildelingsmodeller, økonomistyring, økonomistruktur

Resumé

Tildelingsmodeller er budgetmodeller, der tildeler ressourcer fra et overliggende styringsniveau til decentrale udførerenheder ved anvendelse af matematiske formler. De er baseret på tildelingskriterier, der kan omfatte både cost-drivere og resultatmål. Denne form for budgetmodel vil altid udgøre en incitamentsstruktur. Effektbaserede tildelingsmodeller er karakteriseret ved, at de indebærer incitamenter, der fremmer effektskabelse. I denne artikel tager vi udgangspunkt i, hvordan produktions- og økonomistrukturer på forskellige serviceområder har betydning for, hvordan en tildelingsmodel bedst designes. Vi sætter især fokus på forløbs- og periodebaserede indsatser på ældreområdet samt på handicap- og psykiatriområdet. Begge områder er karakteriseret ved, at opgaverne primært udføres af offentlige virksomheder, og hvis de udføres i privat regi, finansieres de oftest af det offentlige. Herefter ser vi på tildelingsmodellers motiverende egenskaber og diskuterer, hvornår de indeholder incitamenter til effekt. Endelig skitserer vi grundprincipperne for effektbaserede tildelingsmodeller. Med afsæt i konkrete erfaringer fra bl.a. Odense Kommune viser vi, hvordan der kan udvikles effektbaserede økonomistyringsmodeller for korte og intensive rehabiliteringsforløb. Herudover diskuterer vi karakteristika ved den økonomiske styring af længerevarende eller permanente indsatser, og det illustreres, hvordan der kan anvendes forløbsbevillinger på dette område.

Forfatterbiografier

Per Nikolaj Bukh, Aalborg Universitet

Per Nikolaj Bukh er cand.oecon. og ph.d. samt professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet.

Karina Skovvang Christensen, Aarhus Universitet.

Karina Skovvang Christensen er cand.oecon. og ph.d. samt lektor ved Institut for Økonomi, Aarhus Universitet.

Referencer

Andersen, L. B., C. B. Jacobsen, M. L. F. Jakobsen, T. Pallesen & S. Serritzslew. (2017). Økonomiske incitamenter i den offentlige sektor, 2. udgave. København: Hans Reitzels Forlag. https://doi.org/10.7146/politica.v38i4.69974

Andersen, L. B. & L. H. Pedersen (2014). Styring og motivation i den offentlige sektor. København: Jurist- og Økonomiforbundets Forlag. https://doi.org/10.7146/politica.v24i1.69393

Andersen, M. & C. Rohde. (2017). Virksomhedens økonomistyring, 5. udgave. København: Djøf Forlag.

Baxter, K., M. Bachmann & G. Bevan. (2000). Primary care groups: trade-offs in managing budgets and risks. Public Money and Management, Vol. 20, No. 1, pp. 53-62. https://doi.org/10.1111/1467-9302.00202

Bech, M. (2008). Hvad ved vi om økonomiske incitamenter? Ugeskrift for Læger, Vol. 170, No. 47, pp. 3874-3875.

Bech, M. & K. M. Pedersen. (2006). Not just for the money: Optimal incitamentsstyring er at bruge de typer af økonomiske og ikke-økonomiske incitamenter, som bidrager mest til medarbejdernes motivation. Tidsskrift for Sundhedsvæsen, Vol. 82, No. 4, pp. 147-150.

Bevan, G. & C. Hood. (2006). What’s measured is what matters: targets and gaming in the English public health care system. Public Administration, 84(3):517-538. https://doi.org/10.1111/j.1467-9299.2006.00600.x

Bjerregaard, H. H. & P. H. Christensen. (2018). Værdibaseret styring af ortopædkirurgien i Region Nordjylland. I Strategi og styring med effekt, P. N. Bukh & K. S. Christensen (eds.). København: Djøf Forlag.

Bojke, C., H. Gravelle & D. Wilkin. (2001). Is bigger better for primary care groups and trusts? British Medical Journal, Vol. 322, pp. 599-602. https://doi.org/10.1136/bmj.323.7303.49

Bukh, P. N. & K. S. Christensen (2018a). Ledelsesrummet er et ansvar - og det vokser. Offentlig Ledelse, nr. 2/2018.

Bukh, P. N. & K. S. Christensen. (2018b). Strategi og styring med effekt: Danske erfaringer. København: Djøf Forlag.

Bukh, P. N. & K. S. Christensen (2018c). Effektbaseret Økonomistyring. Nordisk Administrativt Tidsskrift, Vol. 95, No. 2, pp. 53-66.

Bukh, P. N. & K. S. Christensen. (2018d). Effektbaserte budsjettmodeller i offentlig sektor. Magma, nr. 6, pp. 34-42.

Bukh, P. N. & K. S. Christensen. (2019). Fremtidens økonomistyring er effektbaseret. Administrativ Debat, januar/2019, pp. 23-26.

Bukh, P. N. & K. S. Christensen. (2020). Tildelingsmodeller og effektbaserede principper i den offentlige sektor. Samfundslederskab i Skandinavien, 35(4):207-249. https://doi.org/10.22439/sis.v35i4.6019

Bukh, P.N. & L.G. Dietrichson. (2010). Omkostningsregnskabets rolle i økonomistyringen. I Økonomistyring, Per Nikolaj Bukh (ed.). København: Børsen Forum.

Bukh, P. N., K. S. Christensen & A. K. Svanholt. (2020a). Omkostningsbevidsthed i socialt arbejde: fra spændingsfelt til professionalisme. Tidsskrift for Professionsstudier. nr. 31, september 2020.

Bukh, P. N., K. S. Christensen & A. K. Svanholt (2020b). Making sense of cost-consciousness in social work. Qualitative Research in Accounting & Management.

Bukh, P. N. & P. Israelsen. (2004). Activity Based Costing – Dansk økonomistyring under forvandling. København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag. https://doi.org/10.7146/politica.v20i1.68960

Bukh, P. N. & A. K. Svanholt. (2019). Styring i spændingsfeltet mellem vilde problemer og stramme budgetter. Samfundslederskab i Skandinavien, Vol. 34, No. 3, pp. 229-266. https://doi.org/10.22439/sis.v34i3.5812

Bukh, P. N. & A. K. Svanholt. (2020). Empowering Middle Managers in Social Services Using Management Control Systems. Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management, Vol. 32, No. 2, pp. 267-289. https://doi.org/10.1108/JPBAFM-06-2019-0096

Burns, T. & G. M. Stalker. (1961). The management of innovation. London: Tavistock.

Chenhall, R. S. (2007). Theorizing contingencies in management accounting research. I Handbook of Management Accounting Research, vol. 1, C. S. Chapman, A. G. Hopwood & M. S. Shields (eds.). Amsterdam: Elsevier.

Christensen, K. S. & P. N. Bukh. (2018). Effektbaseret økonomistyring på vej i den offentlige sektor. Revision & Regnskabsvæsen, No. 8, pp. 28-41.

Dalsgaard, C. T., M. Kjærgaard & K. Lemvigh. (2020). Økonomistyring af hjemmepleje og rehabiliteringsforløb, august 2020, VIVE, København.

Danske Regioner. (2016). Beskrivelse af afregningsmodeller til at understøtte værdibaseret styring. Arbejdspapir, Arbejdsgruppen for økonomi, afregningsmodeller og data i projektet om værdibaseret styring, Danske Regioner, december 2016.

Ekeroth, T. (2014). Hvad vil du gerne kunne? Danske Kommuner, No. 24/2014, pp. 12-17.

Frey, B. S. (1997). Not just for the money: an economic theory of personal motivation. Cheltenham: Elgar.

Galbraith, J. (1977) Designing complex organizations. Reading, MA: Addison-Wesley.

Hansen, C.-A. (2015). Bestiller-Udfører-Modtager-modellen (BUM) og kontraktstyring. I Kommunal økonomistyring på det sociale område, P. Bundesen & C.-A. Hansen (eds.). København: Hans Reitzels Forlag.

Heckhausen, J. & H. Heckhausen. (2008). Motivation and Action, Cambrige: Cambridge University Press.

Heeager, A. (2017). Placering af økonomisk beslutningskompetence internt i danske kommuner. Politica, Vol. 49, No. 1, pp. 47-67.

Herzlinger, R. E. & C. Huang. (2014). Note on bundled payment in health care. Harvard Business School, Note #9-312-032.

Hjemmehjælpskommissionen. (2013). Fremtidens hjemmehjælp – ældres ressourcer i centrum for en sammenhængende indsats, Rapport, Hjemmehjælpskommissionen, juli 2013.

Holmgaard, A. P. (2014). Velfærd under ombygning: fra service til selvstændighed. København: Gyldendal Business.

Houlberg, K. (2017). Lokale styringsvilkårs betydning for kommunernes økonomiske styring – fungerer sanktionslovgivningen som brandtæppe eller ilttelt? Politica, Vol. 50, No. 1, pp. 45-64.

Jacobsen, C. B. & M. L. F. Jakobsen. (2014). Offentlig styring og koordination. I Offentlig forvaltning – et politologisk perspektiv. J. Blom-Hansen, P. M. Christiansen, T. Pallesen og S. Serritzlew (eds.). København: Hans Reitzels Forlag, pp. 52-77. https://doi.org/10.7146/politica.v28i1.68012

Jensen, T. K. & K. D. Olesen. (2018a). Det effektbaserede styringsparadigme i Odense Kommune. I Strategi og styring med effekt, P. N. Bukh & K. S. Christensen (eds.). København: Djøf Forlag.

Jensen, T. K. & K. D. Olesen. (2018b). Design og test af effektbaserede økonomimodeller. I Strategi og styring med effekt, P. N. Bukh & K. S. Christensen (eds.). København: Djøf Forlag.

Kerr, S. (1975). On the folly of rewarding A while hoping for B. Academy of Management Journal, Vol. 18, No. 4, pp. 769-783. https://doi.org/10.5465/255378

Kjellberg, P. K., J. Kjellberg, R. Ibsen & L. T. Christensen (2012). Hverdagsrehabilitering i praksis. Erfaringer fra Fredericia 2008-2010. Ergoterapeuten, No. 1, pp. 5-9.

Kjærgaard, M., C. T. Dalsgaard, B. Panduro & K. Lemvigh. (2018). Økonomistyring af tværgående løsninger: Inspiration til kommunernes økonomistyring af tværgående løsninger målrettet udsatte familier. VIVE, København.

KL. (2006). Den modificerede BUM-model: Nye udfordringer og muligheder for sociale institutioner, KL, København.

Kristensen, S. (2018). Differentieret budgettildeling som styringsværktøj og dialogredskab. I Strategi og styring med effekt, P. N. Bukh & K. S. Christensen (eds.). København: Djøf Forlag.

Latham, G. P. (2007), Work motivation: history, theory, research and practice. Thousand Oaks: Sage Publications.

Locke, E. A. & G. P. Latham. (1990). A Theory of Goal Setting & Task Performance. New Jersey: Englewood Cliffs.

Mayston, D. J. (1998). Devolved Budgeting, Formula Funding and Equity. Management Accounting Research, Vol. 9, pp. 37-54. https://doi.org/10.1006/mare.1997.0069

Melander, P. (1994). Økonomistyringens dilemmaer og drivkræfter - fra økonomisk beslutningslogik til politisk multicentreret kamparena. Ledelse & Erhvervsøkonomi, Vol. 58, No. 3, pp. 151-168.

Mouritsen, J. (1987). Det styringsorienterede og det situationsbetingede regnskabsvæsen: to perspektiver på udformning af økonomistyringssystemer. Økonomistyring & Informatik, Vol. 3, No. 1, pp. 27-43.

Mouritsen, J. (2018). Formål og mål i New Public Management – ressource, begrænsning, trivialitet eller byrde? Samfundslederskab i Skandinavien, Vol. 33, No. 3, pp. 222-18. https://doi.org/10.22439/sis.v33i3.5551

Odense Kommune. (2014). Effektbaseret økonomistyring: Effektmål, indikatorer og økonomimodeller, Økonomisk Styring og Analyse, Ældre- og Handicapforvaltningen, Odense Kommune (internt notat). https://doi.org/10.7577/nibr/notat/2012/107

Otley, D. T. (1980). The contingency theory of management accounting: achievement and prognosis. Accounting, Organizations and Society, Vol. 4, pp. 413–428. https://doi.org/10.1016/0361-3682(80)90040-9

Pedersen, N. J. M. (2016). Tendenser i stat-kommuneforholdet efter kommunalreformen – fokus på økonomiaftaler og sanktionssystemet. Politik, Vol. 19, No. 2, pp. 55-77 https://doi.org/10.7146/politik.v19i2.27406

Porter, M. E. & R. S. Kaplan. (2016). How to pay for health care. Harvard Business Review, Vol. 94, No. 7, pp. 88-100.

Produktivitetskommissionen. (2013). Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor, analyserapport 3, september 2013, København.

Social- og Indenrigsministeriet (2019). Rehabilitering på ældreområdet efter §83a i serviceloven, Social- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed, oktober 2019, København.

Smith, P. C. (2007). Formula funding of public services. Oxon: Routledge.

Smith, P. C. (2008). Formula funding of health services: learning from experience in some developed countries. Discussion paper No. 1/2008, World Health Organization, Geneva.

Thompson, J. D. (1967). Organizations in action. New York: McGraw-Hill.

Thomsen, M.T. (2020). Hvad er effektbaseret økonomistyring? KL Nyhedsbrev, kl.dk, https://www.kl.dk/nyheder/os/2020/marts/nr-203-april-2020/hvordan-kan-man-arbejde-med-effektbaseret-oekonomistyring-i-design-af-tildelingsmodeller - (tilgået 2. september 2020)

Thorball, K. B. (2018). Datadrevne beslutninger og velfærdsanalyse. I Strategi og styring med effekt, P. N. Bukh & K. S. Christensen (eds.). København: Djøf Forlag.

Downloads

Publiceret

2020-12-17

Nummer

Sektion

Artikler