Ledelsesinterventioner i arbejdet med sammenhængende og helhedsorienterede borgerforløb i den offentlige sektor

En mixed-method undersøgelse

Forfattere

  • Jacob Storch
  • Carsten Hornstrup

DOI:

https://doi.org/10.22439/sis.v37i3.6659

Nøgleord:

Relationel kapacitet, Relationel koordinering, Relationel ledelse, Samskabelse, Komplekse velfærdsudfordringer

Resumé

Sammenhængende og helhedsorienterede borgerforløb i den offentlige sektor har hen over det seneste tiår sat en stadig tydeligere retning for offentlige organisationers strategiske dagsordner. Artiklen undersøger, hvilken rolle ledelse spiller i forhold til at sikre den hjælp, borgerne behøver, ved aktivt at støtte medarbejdernes arbejde med at sikre koordinerede indsatser på tværs af enheder, omkring borgere med komplekse udfordringer. Desuden beskriver artiklen, at enkle ledelsesinterventioner har betydning for kvaliteten af det tværprofessionelle samarbejde. Artiklen præsenterer modellen Relationel Kapacitet, som et konkret bud på, hvordan offentlige organisationer kan arbejde med opgaver, der kræver en tværfaglig indsats.

Forfatterbiografier

Jacob Storch

Jacob Storch er Ph.d. og CEO hos CRECEA A/S

Carsten Hornstrup

Carsten Hornstrup er Ph.d. og adm. direktør hos Joint Action Analytics A/S

Referencer

Brogaard, L., & Helby, O. (2014). Offentlige-private innovationspartnerskaber (OPI) -Evaluering af erfaringer med OPI på velfærdsområdet . KORA. Retrieved from http://www.kora.dk/udgivelser/udgivelse/i9052/Offentligeprivate-innovationspartnerskaber-(OPI)

Bukh, P. N. og Svanholt, A.K. (2019) Styring i spændingsfeltet mellem vilde problemer og stramme budgetter Samfundslederskab i Skandinavien Årgang 34, Nummer 3, s. 229-266, 2019 DOI: https://doi.org/10.22439/sis.v34i3.5812

Digmann, A., Jørgensen, J., Ingerslev, K & Andersen, P.B.N. (2016): På tværs: Grænsekrydsende ledelse og samarbejde. Gyldendal Business,

Digmann, A. (2021) Lyt til borgerne – hvis I vil lykkes på tværs, Samfundslederskab i Skandinavien Årgang 36, Nummer 2, 2021, s. 65-86 https://doi.org/10.22439/sis.v36i2.6238 ISSN: 2596-6200

Elmholdt, C. W., & Ingerslev, K. (2013). Grænsekrydsende ledelse: Byg bro til samarbejde og innovation. Ledelseidag.dk, 4.

Finansministeriet (2018) Sammen med borgeren – en helhedsorienteret indsats https://fm.dk/udgivelser/2018/oktober/sammen-med-borgeren-en-helhedsorienteret-indsats/

Folketinget (2018) L 232 Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om social service, lov om integration af udlændinge i Danmark og forskellige andre love.

Folketinget. https://www.ft.dk/samling/20171/lovforslag/l232/index.htm (9. juni 2021).

Gittell, J.H. (2016) Relationernes betydning for høj effektivitet. Dansk Psykologisk Forlag.

Gittell, J.H. & Ali, H.N. (2021) Relational Analytics: Guidelines for Analysis and Action, Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003036371

Hornstrup, C. & Madsen M.P. (2015) Ledelse af Relationel Koordinering – i offentlige organisationer Turbine Business

Hornstrup, C. & Storch, J. (2018) Relationel Kapacitet – Sammenhæng i offentlige organisationer, Mindspace

Hornstrup, C. & Storch, J. (2021) Sammenhængende Ledelse, Indsatser og Løsninger Forlaget Dafolo.

Hänninen, S., Lehtelä, K-M., & Saikkonen, P. 2019 The Relational Nordic Welfare State Edward Elgar Publishing Limited, UK. https://doi.org/10.4337/9781788974653

Jacobsen, C.B., Ingerslev, K., Hvilsted, L. Vestergaard, S., Andersen, B.S. & Krusell, A. (2021): Ledelse af organisatorisk sammenhæng. Rapport. Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse, Aarhus Universitet.

Jensen, J.B. & Krogstrup, H.K. (2017) Fra New Public Management til New Public Governance. I

KL (2016) http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_79389/cf_202/Bilag_6_-_Kortl-gning_af_udvalgte_initiativer_og_a.PDF

Krogstrup, H.K. & Brix, J. (2019) Co-Produktion I den offentlige sektor – BrugerInvolvering i Kvalitetsudvikling, Hans Reitzels Forlag

Regeringen, (2017): https://fm.dk/media/14782/sammenhaengsreform_borgerenfoerst_enmeresammenhaengendeoffentligsektor.pdf

Meier, N., Vestergaard, M.B. & Østergaard, S. (2016). Ledelse på tværs – kunsten at skabe sammenhængende patientforløb. Koncern HR Udvikling, Region Midtjylland. www.ud¬vikling.rm.dk

OECD. (2011). Together for Better Public Services: Partnering with Citizens and Civil Society. OECD Publishing. doi:10.1787/9789264118843-en

Ostrom, E. (1996). Crossing the great divide: coproduction, synergy, and development. World Development, 24(6), 1073–1087. https://doi.org/10.1016/0305-750X(96)00023-X

Pestoff, V., Brandsen, T., & Verschuere, B. (2012). New Public Governance, the Third Sector and Co-Production. (V. Pestoff, T. Brandsen, & B. Vershuere, Eds.). New York, London: Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203152294

Regeringen (2013): Tillidsreformen. https://www.djoefbladet.dk/Artikler/2014/10/Tillidsreformens%20syv%20principper.aspx

Storch, J. & Hornstrup, C. (2018) Fra myndighed til bemyndigelse Forlaget mindspace https://www.forlagetmindspace.dk/wp-content/uploads/2017/05/Relationel_kapacitet_fra_myndighed_til_bemyndigelse_final.pdf

Torfing, J., Sørensen, E., & Aagaard, P. (2014). Samarbejdsdrevet innovation i praksis: en introduktion. In P. Aagaard, E. Sørensen, & J. Torfing (Eds.), Samarbejdsdreven innovation - i praksis (pp. 15–36). Jurist - og Økonomernes forlag. Retrieved from http://cdon.dk/b%C3%B8ger/peter_aagaard,_eva_s%C3%B8rensen,_jacob_torfing/samarbejdsdrevet_in novation_i_praksis-27423698

Torfing, J., B. Guy Peters, J. P. & E. S. (2012). Interactive Governance - Advancing the Paradigm. Oxford: Oxford Univercity Press. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199596751.001.0001

VIVE (2021) https://www.vive.dk/da/udgivelser/ni-aar-med-frikommuner-har-skabt-bedre-loesninger-for-borgerne-15820/

Downloads

Publiceret

2022-07-03

Nummer

Sektion

Artikler