Fra neutral implementering til hviskeleg - om oversættelse af strategien ”værdibaseret sundhed”

Forfattere

  • Søren Obed Madsen Universitetet i Sørøst-Norge
  • Mille Sundquist Nordsjællands Hospital

DOI:

https://doi.org/10.22439/sis.v37i5.6755

Nøgleord:

Strategi, Oversættelse, Implementering, Sundhedsvæsen, Hospitalsledelse, Reformer

Resumé

Reformer og strategier gives ofte som svaret på samfundsmæssige problemer, men tit udebliver de ønskede resultater. Der bruges mange ressourcer på at udvikle disse tiltag, men tilsyneladende medfører implementeringen, at tiltagene forandrer sig, når ordene i dokumenterne skal omsættes til handlinger. Der sker altså et eller andet i mødet mellem planen og virkeligheden. Denne artikel analyserer, hvorfor en strategi forandrer sig, når den bliver implementeret vertikalt igennem fem ledelseslag. Ved at anvende oversættelsesteori til at studere, hvordan implementeringen foregår i praksis, viser det sig, at hver chef læser strategien ud fra forskellige kilder og har forskellige forståelser for, hvilken organisation som de arbejder i. Det skaber fem forskellige oversættelser af den samme strategi, der udfordrer antagelsen om, at strategier implementeres neutralt igennem ledelseslagene. Artiklen peger på, at der er behov for at nytænke forholdet mellem strategi som plan og strategi som proces ved at bruge strategi som tekst som en brobygning mellem de to andre perspektiver.

Forfatterbiografier

Søren Obed Madsen, Universitetet i Sørøst-Norge

Søren Obed Madsen er lektor og ph.d. ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Mille Sundquist , Nordsjællands Hospital

Mille Sundquist er vicechefjordemoder på Nordsjællands Hospital.

Referencer

Auerbach, C., & Silverstein, L. B. (2003). Qualitative data: An introduction to coding and analysis (Vol. 21). NYU press.

Bakir, A., & Todorovic, M. (2010). A hermeneutic reading into "what strategy is": ambiguous means-end relationship. The Qualitative Report, 15(5)

Cameron, K. S., & Quinn, R. E. (2011). Diagnosing and changing organizational culture: Based on the competing values framework. John Wiley & Sons.

Carter, S. R. (2008). A very short fairly interesting and reasonably cheap book about studying strategy. SAGE.

Christiansen, P. M. (2019). Budgetlægning og offentlige udgifter. Aarhus: Academica.

Clegg, S., Carter, C., & Kornberger, M. (2004). Get up, I feel like being a strategy machine. European Management Review, 1(1), 21-28. https://doi.org/10.1057/palgrave.emr.1500011

Finansministeret (2015) Aftale om regionernes økonomi for 2016: Et godt og trygt sundhedsvæsen. Pressemeddelelse. Hentet fra https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2015/august/aftale-om-regionernes-oekonomi-for-2016-et-godt-og-trygt-sundhedsvaesen/ 29. september 2022

Flyvbjerg, B. (2010). Fem misforståelser om casestudiet (Five Misunderstandings about Case-Study Research). Kvalitative metoder, København: Hans Reitzels Forlag, 463-487.

Giraudeau, M. (2008). The drafts of strategy: Opening up plans and their uses. Long range planning, 41(3), 291-308. https://doi.org/10.1016/j.lrp.2008.03.001

Fairclough, N. (1992). Discourse and text: Linguistic and intertextual analysis within discourse analysis. Discourse Society, 3(2), 193. https://doi.org/10.1177/0957926592003002004

Johansen, C. H. (2013). Strategisk Relationel ledelse. Dansk Psykologisk forlag.

Justesen, L., & Mik-Meyer, N. (2010). Kvalitative metoder i organisations-og ledelsesstudier. Hans Reitzels Forlag

Järvinen, M., & Mik-Meyer, N. (Eds.). (2020). Qualitative analysis: eight approaches for the social sciences. Sage

Kritiansen, C. H. (2014). Offentlig styring. Hans Reitzels forlag.

Lerborg, L. (2013). Styringsparadigmer i den offentlige sektor. Djøf Forlag.

Lipsky, M. (2010). Street-level bureaucracy: Dilemmas of the individual in public service. Russell Sage Foundation.

Munday, J. (2008). Introducing translation studies: Theories and applications Routledge.

Mintzberg, H., & Waters, J. A. (1985). Of strategies, deliberate and emergent. Strategic management journal, 6(3), 257-272. https://doi.org/10.1002/smj.4250060306

Mintzberg, H., Ahlstrand, B., & Lampel, J. B. (2020). Strategy safari. Pearson UK.

Obed Madsen, S. (2013). Lederen som oversætter. Copenhagen: Ph.d. skolen LIMAC, Copenhagen Business school.

Obed Madsen, S. (2018). Mellem snak, handling, magt, skuespil og oversættelse: implementeringens dimensioner. Samfundslederskab i Skandinavien, 33(1), 19-41. https://doi.org/10.22439/sis.v33i1.5539

Obed Madsen, S. (2022). Implementering. Samfundslitteratur

Porter, M. E. (2008). Competitive advantage: Creating and sustaining superior performance. Free Press.

Porter, M. E., & Teisberg, E. O. (2006). Redefining health care: creating value-based competition on results. Harvard business press.

Pym, A. (2010). Exploring translation theories. London: Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203869291

Region H. (2019). Model for værdibaseret sundhed i Region Hovedstaden. Hentet fra:

https://www.regionh.dk/presse-og-nyt/pressemeddelelser-og-nyheder/Documents/model-for-v%C3%A6rdibaseret-sundhed.pdf 3. december 2018

Ricoeur, P. (2007). On translation. Routledge..https://doi.org/10.4324/9780203003831

Rasmussen, R. O. (2014). Michael Porter: Danmarks offentlige sektor måler sine resultater forkert. Mandag Morgen. https://www.mm.dk/artikel/michael-porter-danmarks-offentlige-sektor-maaler-sine-resultater-helt-forkert Hentet 29. september 2022

Saussure, F. D. (1916). Nature of the linguistic sign. Course in general linguistics, 1, 65-70.

Sundquist, M. (2021) Fra papir til patient. Masterafhandling MPG, CBS.

Stacey, R. D. (2007). Strategic Managenemt and Organisational Dynamics. Printice Hall.

Strauss, A. L., & Corbin, J. M. (1990). Basics of qualitative research: Grounded theory procedures and tech- niques. Newbury Park, CA: SAGE.

Downloads

Publiceret

2022-11-24

Nummer

Sektion

Artikler