Metoder til at måle kausale effekter af socialpolitiske indsatser

  • Martin D. Munk
Keywords: kausal effekt, socialpolitiske indsatser, eksperiment, specifikationer, økonometriske metoder, sociale handlingsmodeller

Abstract

I det politiske system rettes fokus i stigende grad på om socialpolitiske indsatser har en kausal effekt. I artiklen fremstilles krav, der skal være opfyldt til undersøgelsesdesign og metode for, at en undersøgelse efterfølgende kan anvendes til at sige noget om effekten af den indsats, der belyses. Om en indsats har en kausal effekt, eller om der er en årsagssammenhæng mellem indsats og virkning er vanskelig at bestemme og kræver, at et givet udfald kun kan forklares ud fra en indsats og ikke ud fra andre observerede og uobserverede forhold. Klassisk statistik og metoder kan ikke sikre validitet. Økonometriske metoder og strukturelle modeller, som udfoldet i James Heckman traditionen, er i den sammenhæng ikke til at komme uden om, og som særligt har fokus på betydningen af uobserverede forhold, uafhængighedsproblemet, og på om man udgår fra en reel social handlingsmodel, der kan beskrive sammenhængen mellem “input“ og “output“. Samfundsmæssigt set er det grundlæggende ikke acceptabelt, hvis de socialpolitiske indsatser reelt ikke kan siges at have en kausal effekt. ENGELSK ABSTRACT: Martin D. Munk: Methods for Measuring the Causal Effects of Social Policy Interventions There has been increasing focus in the political system on whether social policies have a causal effect. This article describes some of the requirements to design and method, which are supposed to be fulfilled in order for an investigation to say something about the effect of an intervention or treatment. Establishment of causality requires that a possible outcome is solely explained by a treatment or an intervention and not by other observed or unobserved conditions. Classical statistics and methods cannot insure validity. Instead methods of econometrics and structural models derived from the James Heckman tradition are required. This tradition focuses on unobserved factors, the problem of endogeneity, and whether models of social action are incorporated, models which can describe the relationship between “input“ and “output“. It is basically unacceptable from a societal point of view that interventions and other social policy efforts are not evaluated as to their causal effects. Key words: Causal effect, social policy treatments, experiment, specifications, econometric methods, social action models.
Published
2008-02-08
Section
Artikler