"Er det noget med bander?" – Om modstand, andenhed og positioner i et sociologisk feltarbejde

Authors

  • Sune Qvotrup Jensen

DOI:

https://doi.org/10.22439/dansoc.v20i1.2949

Keywords:

Kvalitativ metode, intersektionalitet, feltrelationer, feltarbejde, modstand, metodeproblemer

Abstract

Med udgangspunkt i nyere diskussioner om kvalitativ metode, intersektionalitet og metodeproblemer som datakilde analyserer artiklen de problemer i form af modstand og undvigen, forfatteren har mødt under udarbejdelsen af sin ph.d. afhandling blandt marginaliserede unge mænd med indvandrerbaggrund. Det vises, at de unge mænd gør modstand mod den objektivering, der kan ligge i det sociologiske blik, og at feltrelationerne får en etnisk/racial gennemfarvning, således at det som undviges især er en etnisk/racial forskellighedslogik. De unge antager, at forskningsinteressen drejer sig om kriminalitet og gør følgelig modstand mod det kriminaliserende blik. De påberåber sig normalitet, ligesom de ironiserer over stereotype forestillinger om kriminelle unge indvandrermænd. Modstanden viser noget om de unge mænds forhold til voksne hvide autoriteter og noget om de komplekse identiteter, som produceres blandt de unge. Således problematiserer analysen den teoretiske udlægning, at de unge mænd internaliserer stereotype forestillinger om dem selv. ENGELSK ABSTRACT: Sune Qvotrup Jensen: ’’Is There Something Special about Bands?’’ On Resistance, Otherness and Positions in a Socio-logical Fieldwork The author addresses the problems of resistance and avoidance encountered in the empirical part of his PhD. project among marginalized young men with immigrant background. This is done through a discussion of qualitative methods, intersectionality and methodological problems as a source of data. The young men resist being seen as objects in the sociological gaze, and the field relations become cast as ethnic and racial, so that what is resisted is in particular a logic of ethnic and racial difference. The young men assume that the researcher is interested in criminal matters, and resist the criminalizing gaze. They claim normality, just as they use irony when playing with the stereotype imaginary of young criminal immigrant men. The resistance casts light on the relation between the young men and adult white authorities. It also illustrates the complex identities constructed by the young people. The article questions the theoretical idea that these young men internalize stereotypical understandings of themselves. Key words: Qualitative method, intersectionality, field relations, field work, resistance, methodical problems.

Downloads

Published

2009-02-12

Issue

Section

Artikler