Civilsamfundet i det foucaultske blik – magtens relæ eller magtkritikkens base?

  • Kaspar Villadsen
Keywords: Civilsamfund, governmentalitet, Empire, kritik, poststrukturalisme, Foucault

Abstract

Denne artikel diskuterer civilsamfundets status i poststrukturelle magtanalyser med særlig fokus på governmentality studier. Den påpeger, at begrebet har en ambivalent status inden for denne tradition: Er det en diskursiv styringskategori? Er det et domæne bestående af bestemte institutioner? Er civilsamfundet et gennemstrømningspunkt for magten eller et sæde for social kritik og modmagt? Disse uklarheder udfordres af de senere års politisk-administrative omfavnelse af ”civilsamfund”, ”lokale fællesskaber” og ”velfærdspluralisme”, hvorved civilsamfundets styrings- og kritikpotentialer sammenvæves på nye og uventede måder. To centrale bidrag til teoretisering af magt og civilsamfund vurderes nærmere, nemlig henholdsvis Michael Hardt & Antonio Negri og Nikolas Rose. Mens Hardt & Negri hævder, at civilsamfundet er blevet gennemtrængt af kontrolsamfundets flydende magtformer, tillader Roses foucault-inspirerede tilgang at begribe civilsamfundet som på én gang styringskategori og base for modstand. Artiklen præciserer desuden Foucaults egen forståelse af civilsamfundet og foreslår forskydninger i den foucauldianske tilgang til velfærdsstat og civilsamfund i lyset af aktuelle velfærdsreformer. Søgeord: Civilsamfund, governmentalitet, Empire, kritik, poststrukturalisme, Foucault. ENGELSK ABSTRACT: Kaspar Villadsen: Civil Society through the Foucauldian Gaze: Networks of Micro-power or the Basis of Critique? This article considers the treatment of civil society in post structural analysis of power, paying particular attention to governmentality studies. The concept of civil society has an ambivalent status in this tradition. Is it a discursive category of government? Is it a domain constituted by particular institutions? Is civil society permeated by networks of power or is it a seat of social critique and resistance? These ambiguities become more precarious as political and administrative strategies increasingly embrace ”civil society”, ”local communities”, and ”welfare pluralism”, thereby intertwining the potentials of governing and the critique of civil society in new and unexpected ways. The article discusses two influential contributions to theorizing the relationship between power and civil society, Michael Hardt & Antonio Negri and Nikolas Rose. While Hardt & Negri suggest that civil society has become penetrated by the fluid powers of control society, Rose’s Foucault-inspired approach allows us to conceive of civil society as a category of government and a base for resistance at the same time. The article also discusses Foucault’s own conception of civil society and suggests modifications in the foucauldian stance on welfare state and civil society in light of current welfare reforms. Key words: Civil society, governmentality, Empire, critique, post structuralisme, Foucault.
Published
2010-04-24
Section
Artikler