Med Wacquant i det ghettopolitiske felt

  • Troels Schultz Larsen
Keywords: Wacquant, ghetto, forsømte boligområder, multipel korrespondanceanalyse, feltanalyse, Bourdieu

Abstract

De seneste års intensive brug af ordet ”ghetto” i den offentlige og politiske debat stiller det centrale spørgsmål: Giver det sociologisk set mening at anvende begrebet ”ghetto” i en dansk sammenhæng? Med udgangspunkt i en introduktion til den fransk-amerikanske sociolog Loïc Wacquants model for sociospatialle afsondringsprocesser, fokuserer artiklen på de konkrete karakteristika, der kendertegner de omdiskuterede danske boligområder i dag, og på i hvilken grad disse er sammenfaldende med de amerikanske ghettoer, som Wacquant definerer dem. Konkret anvendes Wacquants model som afsæt for en sammenligning af 35 forsømte boligområders karakteristika ved hjælp af en multipel korrespondanceanalyse baseret på 18 variable. Analysen bruges til at skitsere, hvad der mere overordnet karakteriserer de danske forsømte boligområder. På denne baggrund konkluderes det, at til trods for at de amerikanske ghettoer og de danske forsømte boligområder indtager samme position i det (bolig)sociale hierarki og dermed kan betegnes som homologe, er de historisk, socialt, politisk og strukturelt betinget af væsentligt forskellige årsager. Som erstatning for ”ghetto”-begrebet anføres i stedet begrebet ”de forsømte boligområder”, der i højere grad henviser til de planlægningsmæssige og politiske processer, der historisk har ført til koncentrationen af beboere med få ressourcer i specifikke dele af den almennyttige boligsektor. ENGELSK ABSTRACT: Troels Schultz Larsen: Taking Wacquant into the Dilapidated Urban Area The recent intense use of the word ghetto in Danish debates raises the question of to what extent it is a proper description of contemporary Danish social reality. Employing the French-American sociologist Loïc Wacquant’s model of socio-spatial seclusion, the article focus on the specific factors that characterize the ”dilapidated” urban areas in Denmark today and the extent to which these coincide with the American ghettos as Wacquant defines them. Wacquant’s model is used to compare 35 ”dilapidated” Danish urban areas using a multiple correspondence analysis based on 18 variables. This analytical comparison is then used to delineate what characterizes Danish ”dilapidated” urban areas. Despite the fact that the American ghettos and the Danish “dilapidated” urban areas occupy homological positions in the social hierarchy, they do so for different historical, social, political and structural reasons. The article presents the Danish concept of ”forsømt” (dilapidated) urban area as a better description of contemporary Danish social reality because it stresses the path dependency of the planning and the political processes that have historically led to the concentration of residents with low resources in specific parts of the social housing sector.
Published
2011-03-29