For klimaets skyld?

  • Peter Gundelach
  • Bettina Hauge

Abstract

Teorien om den klima-passive borger og forklaringen på manglende handlinger, også kendt som ”Giddens paradoks” (Giddens 2009), udfordres i denne artikel. Artiklen hviler på en omfattende kvalitativ og kvantitativ undersøgelse af 18-35-årige danskere, hvis tanker og konkrete handlinger i forhold til kommende klimaforandringer er undersøgt. Artiklen indledes med en gennemgang af forskellige teorier om folks klimarelaterede handlinger, idet vi – fremfor som Giddens at betragte folks manglende evne og vilje til forandring som et grundvilkår eller eksistentielt karaktertræk – inddrager flerfacetterede forklaringer på folks klimarelaterede adfærd. Omdrejningspunktet i artiklen er resultater fra undersøgelsen, der viser et stort og villigt forandringspotentiale hos danske unge for at imødegå klimaforandringerne, samt deres problemer med at finde ud af, hvad de skal gøre. Disse indsigter åbner for nytænkning af mulige handlingstiltag og kan udgøre et politisk pejlemærke i en forandringsproces henimod mere klima- (og miljø)venlige handlinger. Konkrete eksempler på klimarelaterede handlinger udfoldes i artiklens anden del, og vi viser, hvordan samtidig anvendelse af flere metoder og teorier er afgørende for at forstå de unges handlinger. ENGELSK ABSTRACT: Peter Gundelach and Bettina Hauge: For the Sake of the Climate? This article challenges the theory known as “Giddens’ paradox” (Giddens 2009), a theory that claims to explain climate passive citizens and their lack of action. The article begins with a presentation of various theories about people’s climate related actions, arguing – as opposed to Giddens, who regards the individual’s lack of will and lack of ability to change as a fundamental condition or existential characteristic – that multiple theories of people’s climate related behavior need to be addressed. The empirical basis of the article comes from an extensive quantitative and qualitative study of 18-35 year old Danes, whose thoughts and actions in relation to climate changes were investigated. The young people studied here expressed considerable willingness to change their behavior in order to deal with climate changes. The study also showed that they have real problems in finding out how to do this. These insights could lead to rethinking climate initiatives and may be a beacon in the change towards more climate and environment friendly lives. The last part of the article presents specific examples of climate related actions, showing how use of multiple methods and theories are essential for understanding young adults and their actions. Key words: Climate changes, youth, values, habits, survey, qualitative methods.
Published
2012-03-22