Klimatrisker på planerarnas agenda: Att hantera motstridiga krav och kunskapsosäkerhet

  • Ylva Uggla
  • Sofie Storbjörk

Abstract

Under 2000-talet har frågan om klimatanpassning fått ökad uppmärksamhet. I Sverige har kommunerna fått ansvar för att ta hänsyn till klimatrelaterade risker i den fysiska planeringen. I denna studie belyses hur klimatanpassning och kunskapsosäkerheten avseende klimatförändringens lokala konsekven-ser hanteras i planeringen. Syftet är dels att diskutera vilka nya krav som klimatfrågan ställer på planerarna, dels att analysera hur planerare förhåller sig till och hanterar det utökade planeringsuppdraget. Tidigare forskning om planering som profession har visat på en förändring mot en ”modifierad expertroll”, där planerarna måste utveckla ny kompetens som samordnare och kommunikatörer. Denna studie visar att klimatanpassning lägger ytterligare en dimension till en förändrad roll där planeraren även fungerar som kunskapsmäklare mellan naturvetenskaplig expertis och andra aktörer. Studien visar också att frågan om klimatanpassning ramas in på olika sätt. Dels som en riskfråga vilket medför ett ökat beroende av extern naturvetenskapligt grundad expertis, dels som en planeringsfråga bland andra där planerarnas egen professionella kompetens betonas. ENGELSK ABSTRACT: Ylva Uggla and Sofie Storbjörk: Climate Risks on the Planning Agenda: Conflicting Claims and Uncertainties During the 21st century, adaption to climate change has received increasing attention. In Sweden, the municipalities are responsible for climate related risk in their physical planning. This study analyses how the city planners deal with adaption to climate change and uncertainty and their local consequences. Its aim is to discuss the new demands posed by climate change and analyze how planners manage this new assignment. Previous research has pointed out that there is a change in the role of these planners, in that they take on a “modified expert role”, where they have to develop new competences as coordinators and communicators. This study shows that adaption to climate change adds yet another dimension to the new role of planners; the planners function also as “knowledge brokers” between scientific expertise and other actors. The study also shows that the issue of climate change is framed in different ways. When adaptation to climate change is framed as a risk issue, there is increased dependence on scientific expertise, whereas when it is framed as a planning matter, emphasis it placed on the planners’ professional competence. Key words: Climate change, climate change adaptation, planning, profession.
Published
2012-03-22