Modernitet, sannhet og sannsynlighet. Samfunnets temporalisering av kunnskap

  • Sverre Moe

Abstract

Det moderne samfunnets kunnskap bygger i stor grad på sannsynlighet – beskrivelser av sannsynlig realitet, men hva baseres en slik kunnskap på, hva er dens referanse og hva betyr den for samfunnet? Slike beskrivelser viser til en fremtidig realitet, altså til noe som ikke eksisterer. Deres sannhetsverdi kan derfor ikke bestemmes, og deres realitet må derfor ligge i beskrivelsen. Som beskrivelser er de realitet. Hvis vi tenker konstruktivistisk lar det seg gjøre å gi en plausibel bestemmelse av begrepet ”sannsynlig realitet”. Vi må også relatere begrepet til det moderne samfunnets temporalstruktur, først og fremst dets omgang med dens ukjente, men åpne og kontingente fremtid. ENGELSK ABSTRACT: Sverre Moe: Modernity, Truth and Probability: Society’s Temporal Structure of Knowledge Knowledge in modern society is based, to a considerable extent, on probability, on descriptions of probable reality. But what is such knowledge based on, what is its reference point and what does this reference point mean for society? Descriptions of probable reality refer to a future reality, something that does not yet exist and which cannot be certain to come about. The value of these probabilities is therefore indecisive, and hence their “reality” must be found in the probability description as such. As descriptions such probabilities are real. The concept of “probable reality” can be plausibly defined if we think in constructivist terms. We must also relate this concept to the temporal structure of modern society, in particular to its handling of its unknown, but open and contingent future. Key words: Probability, knowledge, temporality, constructivism, decisions.
Published
2012-09-27
Section
Artikler