Fattigdommens årsager

  • Morten Ejrnæs
  • Jørgen Elm Larsen

Abstract

Fattigdom har fået fornyet aktualitet, fordi andelen af fattige i Danmark er steget kraftigt siden 2001. Denne stigning falder tidsmæssigt sammen med indførelsen af de såkaldte ”fattigdomsydelser”. Det har gjort spørgsmålet om årsagerne til fattigdom påtrængende, fordi det er blevet hævdet, dels at det lave ydelsesniveau ville øge incitamentet til lønarbejde og således reducere fattigdommen, dels at det netop ville skabe fattigdom. Derfor forsøger vi i denne artikel at nuancere belysningen af årsager til fattigdom. Årsager til fattigdom opdeles traditionelt i strukturelle, kulturelle og individuelle forhold eller karakteristika, uden at kausaliteten og deres indbyrdes sammenhæng diskuteres grundigt. I artiklen skelnes mellem: makrostrukturelle forhold som fx lavkonjunktur; institutionelle forhold som fx socialpolitiske tiltag; lokalsamfundsforhold der knytter sig til det boligområde eller den egn, man er bosat i; og individuelle karakteristika, der fremtræder som kendetegn ved individet. Endelig inddrages biografi i form af livsfaser og nøglebegivenheder gennem et livsforløbs faser som fx sygdom, skilsmisse og arbejdsløshed som perioder, begivenheder eller kæder af begivenheder, der kan forklare fattigdom. Med udgangspunkt i denne opdeling vises det, hvorledes forskellige faktorer, processer eller mekanismer i to konkrete cases bidrager til at skabe fattigdom for den enkelte, men også hvordan intentioner, valg og handlinger samt tilfældigheder i de enkelte livsforløb kan have en afgørende betydning. ENGELSK ABSTRACT: Morten Ejrnæs and Jørgen Elm Larsen: Causes of Poverty This article focuses on causes of poverty. Causes of poverty are normally divided into structural, cultural and individual conditions or characteristics without fully considering causality and the dynamic relationships between them. In this article we distinguish between macro structural conditions such as recession, institutional conditions such as social policy measures, local conditions related to the residential area where one lives, and individual characteris-tics. Finally we include biography in terms of life phases and constraining key events during a life course such as teenage pregnancy, illness, divorce or unemployment as periods, events or chains of events that can explain why and how poverty emerges. This perspective is shown to illustrate how different factors, processes and mechanisms contribute to throwing the individual into poverty, but also how intentions, choices, actions and coincidences in the individual’s life course may have a crucial impact. This is illustrated by two case studies in which the trajectory of one’s life shows how key events in the form of coincidences cause poverty. However, the analysis also shows that because of their different age, habitus and possession of various forms of capital, the two individuals examined here will develop different life trajectories and attachment to the labour market. Key words: Poverty, causes, habitus, capital, reflexion, life trajectory.
Published
2013-02-06