De stabile frivillige. Betydningen af kapitalressourcer, livsfaser og organisatorisk kontekst for vedvarende frivilligt arbejde

  • Erik Petrovski

Abstract

Jeg fremsætter hypotesen, at stabilt frivilligt arbejde over længere tidsperioder afhænger af de kapitalressourcer der medbringes til arbejdet, den livsfase arbejdet foregår i, samt den organisatoriske kontekst arbejdet udføres inden for. Hypotesen testes ved hjælp af paneldata fra befolk-ningsundersøgelsen af frivilligt arbejde ’04 og ’12. Jeg konkluderer, at selvom enkelte kapitalressourcer og livsfaser har en indflydelse, så er det de organisatoriske forhold, blandt andet medlemskab og arbejdsintensitet, der har den mest entydige indvirkning. ENGELSK ABSTRACT: Erik Petrovski: The Stable Volunteers. The Importance of Capital Resources, Life Phases and Organizational Context for Sustained Volunteer Work I hypothesize that sustained volunteer work over longer periods of time depends on the capital resources that are brought into the work, the life phase in which the work takes place, and the organizational context in which the work is performed. I test this hypothesis using panel data from the Danish population survey on volunteer work from 2004 and 2012. I conclude that the organizational context of volunteering (including membership and work intensity) has a stronger effect on sustained volunteering than capital resources and life phases. Keywords: volunteer work, panel data, integrated theory, volunteer dynamics, membership.
Published
2015-05-30