Deltagelse i frivilligt arbejde og tidsforbrug på frivilligt arbejde: To sider af samme sag?

  • Hans-Peter Y. Qvist

Abstract

Ifølge ressourceteorien om frivilligt arbejde er personer med mange personlige, sociale og kulturelle ressourcer mere tilbøjelige til at deltage i frivilligt arbejde og bruger mere tid på det. I denne artikel viser jeg imidlertid ved hjælp af en to-dele-model, som mindre hyppigt anvendes i den sociologiske frivillighedsforskning sammenlignet med Tobit-modellen, at to af de mest centrale ressource-indikatorer, uddannelse og hyppig kontakt med medlem-mer af ens sociale netværk, har positive effekter på sandsynligheden for deltagelse, men ikke påvirker tidsforbruget givet at man deltager. Eftersom analysen viser, at to-dele-modellen, som adskiller deltagelses-beslutningen og tidsbeslutningen, stemmer bedre overens med data sammenlignet med Tobit-modellen, som antager én simultan beslutning, er der formodentlig snarere tale om to beslutninger, som skyldes forskellige faktorer. Resultaterne af analysen indikerer, at deltagelsesbeslut-ningen afhænger af hvor mange ressourcer individet har, mens tidsbeslutningen snarere afhænger af hvor meget tid personen har til rådighed, når der tages hensyn til arbejds- og familieliv. ENGELSK ABSTRACT: Hans-Peter Y. Qvist: Participation in Volunteering and Time Use for Volunteering: Two Sides of the Same Coin? According to the resource theory of volunteering, people with many personal, social, and cultural resources are more likely to participate in volunteering and spend more time on it than people with fewer resources. In this article, however, I show that two of the most central resource indicators education and frequent contact with members of one’s social network, have positive effects on the probability of participation, but do not affect time use given participation. I do this by using a two-part model, rather than Tobit-models, which are the most often used in sociological research on volunteering. The two-part model, which separates the decision to participate from the decision about how much time to spend, fits the data better than the Tobit-model, which assumes one simultaneous decision. This is probably because different factors explain the two decisions. The results of the analysis indicate that the decision to participate is dependent on the amount of resources the individual possesses, while the time decision is dependent on how much time is available to the individual when considering work and family life. Keywords: volunteering, time use, Tobit-model, two-part model, selection model.
Published
2015-05-30