Mobilitet i den frivillige sektor. En panelanalyse af danskernes frivillige engagement fra 2004 til 2012

  • Morten Frederiksen
  • Rasmus Juul Møberg

Abstract

Den sociologiske forskning i frivilligt arbejde har længe været optaget af at afklare hvilke faktorer, der afgør om et menneske engagerer sig i civilsamfundet eller ej. En række forskellige teorier tilskriver den afgørende betydning til henholdsvis de frivilliges normer, ressourcer eller netværk. I en dansk kontekst er dette spørgsmål hidtil kun blevet adresseret ved hjælp af tværsnitsdata. I denne artikel undersøger vi betydningen af disse forskellige faktorer for danske frivillige med udgangspunkt i paneldata fra 2004 og 2012. Formålet med denne artikel er at afprøve de tre dominerende teorier, om hvad der får folk til at blive frivillige, samt hvad der får dem til at holde op igen. Endvidere undersøges teoriernes respektive gyldighed inden for tre forskellige civilsamfundssektorer – den aktivitetsorienterede, den velfærdsorienterede og den politisk- og lokalsamfundsorienterede sektor – for at undersøge, hvorvidt det er de samme faktorer, der har betydning for det frivillige engagement på tværs af forskellige typer frivillig aktivitet. Analysen viser, at det især er netværk knyttet til forskellige livsfaser, der forklarer bevægelser ind og ud af frivillighed. Yderligere viser vi, at familietraditioner for frivilligt arbejde socialiserer stærkt til selv at blive frivillig, hvorimod socialiseringsforskelle mellem fødselskohorter kun synes at have betydning for frivilligheden inden for den politiske sektor. Endelig viser analysen, at uddannelsesmæssige ressourcer overraskende har meget begrænset betydning for mobilitet ind og ud af frivilligt arbejde. ENGELSK ABSTRACT: Morten Frederiksen and Rasmus Juul Møberg: Mobility in the Volunteer Sector. A Panel Data Analysis of Danish People’s Involvement in Volunteer Work between 2004 and 2012 Sociological research on volunteering has had a longstanding interest in identifying the factors affecting whether people volunteer or not. Three different theoretical positions ascribe the decisive impact to resources, norms, and/or networks of the volunteers. The Danish case has hitherto only been investigated using cross sectional data. In this article, we investigate the importance of these different factors in Denmark using panel data from 2004 and 2012. The purpose of the article is to test these three dominant theories about what makes people volunteer and what makes them stop again. Furthermore, the salience of each theory is analysed within three different sectors of civil society: the activity oriented, the welfare oriented and the politics and community oriented. The purpose is to investigate whether the same factors are important in the different sectors, as is usually assumed. The analysis indicates that social networks associated with different life stages, in particular, can account for mobility in and out of volunteer work. Additionally, we show that socialization through family traditions for volunteering is strong, whereas differences in socialization between birth cohorts only seems to affect volunteering in the politics and community sector. Finally, we find that education has surprisingly little influence on volunteer mobility. Keywords: volunteer work, panel data, volunteer sectors, norms, life stage.
Published
2015-05-30