Mobilitetskapital – hverdagsmobilitet i lyset af urban segregering

  • Lise Rask
  • Naja Poulsen
  • Kristian Nagel Delica

Abstract

Indenfor sociologisk forskning i segregering og udsatte boligområder er der almindeligvis ikke fokus på mobilitetsressourcers betydning for urban segregering. Samtidig har store dele af den mobilitets- og trafikrelaterede forskning ikke fokus på social ulighed og eksklusion. Dette studie sammentænker teoretiske inspirationer fra hhv. den kritiske mobilitetsforskning og den ulighedsfokuserede byforskning for at undersøge relationen mellem hverdagsmobilitet og urban segregering. Empirisk kortlægger studiet mobilitetspraksis blandt kvinder med migrationsbaggrund og udlægger, hvilke ressourcer der udgør deres mobilitetskapital, samt hvordan normer og ressourcer knyttet til hverdagsmobilitet bliver genstand for sociale distinktioner. Desuden peger studiet på, hvordan mobilitetskapital bidrager til gruppens selvbillede og oplevelse af segregering i forhold til den omkringliggende by og andre befolkningsgrupper. Studiets empiri er genereret gennem et interdisciplinært forskningsdesign med hovedvægt på kvalitative etnografiske feltmetoder. Studiet bidrager således med et empirisk fundament for begrebet mobilitetskapital og peger på, hvordan ændret mobilitetskapital i praksis kan bidrage til at modvirke negative effekter af urban segregering. ENGELSK ABSTRACT Kristian Nagel Delica, Lise Rask og Naja Poulsen: Mobility capital: everyday mobility in light of urban segregation In sociological studies of urban segregation and deprived neighbourhoods, the effects of mobility-related competences are largely absent. And too, most mobility and traffic-related research does not focus on social inequality and exclusion. This study combines theoretical approaches from critical mobility research and from research on inequality and segregation in urban studies. It maps the conditions for everyday mobility among a group of women with immigrant background living in Copenhagen, Denmark, and highlights components of their mobility capital. The study also examines how norms and resources connected with everyday mobility become objects of social distinction. It also points to ways in which mobility capital contributes both to the self-perception of a group and to the overall experience of segregation in the city. The data were collected through an interdisciplinary research design and based primarily on qualitative field research methods. The study develops an empirical foundation for the concept of »mobility capital« and shows how mobility capital can be activated in order to oppose negative effects of urban segregation. Keywords: everyday mobility, segregation, inequality, mobility capital.
Published
2017-04-07
Section
Artikler