Mobilitetskapital – hverdagsmobilitet i lyset af urban segregering

Lise Rask, Naja Poulsen, Kristian Nagel Delica

Abstract


Indenfor sociologisk forskning i segregering og udsatte boligområder er der
almindeligvis ikke fokus på mobilitetsressourcers betydning for urban segregering.
Samtidig har store dele af den mobilitets- og trafikrelaterede forskning
ikke fokus på social ulighed og eksklusion. Dette studie sammentænker
teoretiske inspirationer fra hhv. den kritiske mobilitetsforskning og den ulighedsfokuserede
byforskning for at undersøge relationen mellem hverdagsmobilitet
og urban segregering. Empirisk kortlægger studiet mobilitetspraksis
blandt kvinder med migrationsbaggrund og udlægger, hvilke ressourcer
der udgør deres mobilitetskapital, samt hvordan normer og ressourcer knyttet
til hverdagsmobilitet bliver genstand for sociale distinktioner. Desuden
peger studiet på, hvordan mobilitetskapital bidrager til gruppens selvbillede
og oplevelse af segregering i forhold til den omkringliggende by og andre
befolkningsgrupper. Studiets empiri er genereret gennem et interdisciplinært
forskningsdesign med hovedvægt på kvalitative etnografiske feltmetoder.
Studiet bidrager således med et empirisk fundament for begrebet mobilitetskapital
og peger på, hvordan ændret mobilitetskapital i praksis kan bidrage
til at modvirke negative effekter af urban segregering.


ENGELSK ABSTRACT

Kristian Nagel Delica, Lise Rask og Naja Poulsen:

Mobility capital: everyday mobility in light of urban segregation

In sociological studies of urban segregation and deprived neighbourhoods,
the effects of mobility-related competences are largely absent. And too, most
mobility and traffic-related research does not focus on social inequality and
exclusion. This study combines theoretical approaches from critical mobility
research and from research on inequality and segregation in urban studies.
It maps the conditions for everyday mobility among a group of women with
immigrant background living in Copenhagen, Denmark, and highlights components
of their mobility capital. The study also examines how norms and
resources connected with everyday mobility become objects of social distinction.
It also points to ways in which mobility capital contributes both to the
self-perception of a group and to the overall experience of segregation in the
city. The data were collected through an interdisciplinary research design and
based primarily on qualitative field research methods. The study develops an
empirical foundation for the concept of »mobility capital« and shows how
mobility capital can be activated in order to oppose negative effects of urban
segregation.

Keywords: everyday mobility, segregation, inequality, mobility capital.

Keywords


hverdagsmobilitet; segregering; ulighed; mobilitetskapital.

Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.22439/dansoc.v28i2.5614

ISSN: 0905-5908

Hosted by CBS Library