Å beslutte med henblikk på risiko? – Når politikken dytter ansvaret over på barnevernets ansatte

Forfattere

  • Hilde Anette Aamodt

DOI:

https://doi.org/10.22439/dansoc.v28i3.5643

Nøgleord:

Niklas Luhmann, risikopolitikk, barnevern, beslutninger, sosialtarbeid.

Resumé

Artikkelens tema er hvordan barnevernet, gjennom sine kommunikative beslutninger, skaper praksis. Mer konkret har jeg undersøkt hvordan saksbehandlerne i barnevernetsundersøkelser kommer frem til beslutninger gjennom å forholde seg til ulike forventninger. Gjennom analysen synliggjøres det hvordan barnevernetsundersøkelser langt på veiblir styrt av forventninger den enkelte saksbehandler og forelder ønsker å innfri. Disse handler for eksempel om å ha minst en samtale med barnet, samt å følge en undersøkerplan. Dermed blir det å ikke følge undersøkerplanen eller det å ikke snakke med barnet sett som usikre handlingsvalg mot målet om å sikre ”den gode undersøkelse”. Barnevernets beslutninger vil dermed inngå i et i et rasjonaliseringsprogram hvor hensikten eller målet er å unngå risiko. På den måten synes barnevernetsundersøkelser å være styrt av en risikopolitikk som tjenerhensikten å være på den sikre siden og hvor fremtidens nødvendige uvisshetblirbarnevernets problem. Risikopolitikken bringer barnevernetinn i enpraksis det ikke selv har definert og setter dermed barnevernetinn i en tilstandav fare. Politikken påleggerbarnevernet å omsette alle svake punkter tilforebyggelsesprogrammer med den hensikten å sikre ”den gode praksis”. Detbetyr en praksis hvor standardisering og maler blir de mest opplagte svarene.På den måtenblir det barnevernet som organisasjon som bærer ansvaret foreventuelle feilvurderinger – ikke den politikken som ligger til grunn for handlingene.Ansvaret dyttes dermed over på barnevernets ansatte. Søgeord: Niklas Luhmann, risikopolitikk, barnevern, beslutninger, sosialtarbeid ENGELSK ABSTRACT: Hilde AnetteAamodt: Making decisions due to “risk” The purpose of this article is to analyze how child welfare services create practice through communicative decisions. It analyzes how caseworkers in child welfare investigations arrive at their decisions by dealing with different expectations. The analysis showed that child welfare investigations are controlled to a great extent by a predetermined template that defines what will happen during these investigations. The caseworkers have clear expectations as they attempt to follow fulfill the plan. These include having at least one conversation with the child, as well as following the examination template. Therefore not doing one or either of these is considered an unsafe action as regards “doing a good examination.” Decisions about the child’s welfare will therefore be part of a rational program, where the purpose or goal is to avoid risk. In that way, child welfare investigations appear to be governed by a risk policy that serves the purpose of being on the safe side, and where any uncertainties in the future become the problem of the welfare agency. This risk policy means that the child welfare service practice is not clearly defined, hence endangering child welfare. The policy requires the child welfare service to transform all weak points in the prevention programs to ensure “good practice”. This means that standardization and templates are the most obvious answers to good practice. In this way, the child welfare service is an organization which bears responsibility itself for any errors of judgment – not the policies themselves. Responsibility is hence transferred to the child welfare service employees. Keywords: NiklasLuhmann, risk politics, social work, child welfare, decisions

Referencer

Andersen, Niels Åkerstrøm (2002): «Polyfone Organisationer» i Nordiske OrganisasjonsStudier,

no.2., Oslo: Fagbokforlaget, 27-53

Andersen, Niels Åkerstrøm (2003): Borgerens kontraktliggjørelse. København: Hans Reitzels

Forlag.

Andersen, Åkerstrøm Niels (2006): Partnerskabelse. København: Hans Reitzels Forlag.

Andersen, Niels Åkerstrøm (2007): Organisation i anden ordens perspektiv – systemteoriens

analysestrategiske maskine. I H. Højlund og M. Knudsen (red.) Organiseret kommunikation-

systemteoretiske analyser. 1.e-bogsudgave. Fredriksberg, Samfundslitteratur.

Andersen, Åkerstrøm Niels (2008): Velfærdsledelse: Diagnoser og udfordringer, i Camilla

Sløk og Kaspar Villadsen (red.) Velfærdsledelse. I den selvstyrende velfærdsstat. København:

Hans Reitzels Forlag

Andersen, Niels Åkerstrøm (2012): Flygtige forhold. Om ledelse af medarbejdere mellom pædagogik,

kærlighed og leg. København: Hans Reitzels Forlag

Andersen, Niels Åkerstrøm (2014): Kan man fundere kritik i kritikkens umulighed? Tanker

om en systemteoretisk samtidsdiagnostik. Social kritik, 140: 50-67

Andersen, Niels Åkerstrøm og Asmund Born (2007): Heterophony and the postponed organisation-

Organizing autopoietic systems. Tamara Jounal for Critical Organizational Inquiry,

, 6.2: 176-186.

Andersen, Niels Åkerstrøm og Justine Grønbæk Pors (2014): Velfærdsledelse. Mellem styring

og potentialisering. København: Hans Reitzels Forlag.

Andersen, Åkerstrøm Niels og Justine Grønbæk Pors (2017): Stillhedens kommunikation:

hash-samtalen som potentialitetsteknologi, i Mads Peter Karlsen og Kaspar Villadsen

(red.) Sundhed og magt. København: Hans Reitzels Forlag.

Andersen, Åkerstrøm Niels og Justine Grønbæk Pors (2017): Niklas Luhmann. København:

Jurist- og Økonomforbundets Forlag.

Appel-Nissen, Maria (2005): Behandlerblikket. Ph.d avhandling, Institut for Sociale Forhold

og Organisation. Aalborg: AUC.

Arendt, Hannah (1978): The Life of the Mind. New York: A Harvest Book, Harcourt. Inc.

Arendt, Hannah (1965/2003): “Some Questions of Moral Philosophy”, i Hannah Arendt

(ed.) Responsibility and Judgement. New York: Schocken Books.

Arendt, Hannah (1971): “Thinking and Moral Considerations”. Social Research, 38 (3).

Arendt, Hannah (1998): Om vold, tænkning og moral. Frederiksberg, Det lille forlag.

Backe-Hansen, Elisabeth (2001): Rettferdiggjøring av omsorgsovertakelse: en beslutningsteoretisk

analyse av barneverntjenestens argumentasjon i en serie typiske saker om små barn. Oslo:

Nova.

Backe-Hansen, Elisabeth, Øivin Christiansen og Bente Heggem Kojan (2016): Best mulige

beslutninger til best mulig hjelp. I Ø. Christiansen og B. Heggem Kojan (red.). Beslutninger

i barnevernet. Oslo: Universitetsforlaget.

Baginsky, Mary, Joe Moriarty, Jill Manthorpe, Martin Stevens, Tom Macinnes & Tay Nagendran

(2010): Social Workers` Workload Survey: Messages from the Frontline: Findings from the

Survey and Interviews with Senior Managers. London: Social Work Task Force.

Barlow, Jane, Joanne D. Fisher og David Jones ( 2012): Systematic review og models o fanalysing

significant harm. London :The Stationery Office

Bartelink, Cora, van Yperen Tom, Ten Berge, Ingrid, De Kwaadsteniet, Leontien og Witteman,

Cilia (2014): Agreement on Child Maltreatment Deciisions: A Nonrandomized

Study on the Effects of Structured Dicision-Making. Child & Youth Care Forum, 43, 5:

-654. https://doi.org/10.1007/s10566-014-9259-9

Broadhurst, K C Hall, D Wastell, S White & A Pithouse (2010): Risk, Instrumentalism and

the Humane Project in Social Work: Identifying the Informal Logics of Risk Management

in Children`s Statutory Services. British Journal of Social Work, 40, 4: 1046-1064.

https://doi.org/10.1093/bjsw/bcq011

Christiansen, Øivin og Norman Anderssen (2010): From concerned to convinced: reaching

decisions about out-of-home care in Norwegian Child Welfare Services. Child & Family

Social Work. 15: 31-40. https://doi.org/10.1111/j.1365-2206.2009.00635.x

Hennum, Nicole (2016): Kunnskapens makt i beslutninger, i Ø. Christiansen og B. Heggem

Kojan (red.). Beslutninger i barnevernet. Oslo: Universitetsforlaget.

Holland, Sally (2000): The Assessment Relationship: Interactions Between Social Workers

and Parents in Child Protection Assessments. British Journal of Social Work, 30, 2: 149-163.

https://doi.org/10.1093/bjsw/30.2.149

Jensen, Signe Mie og Kaspar Villadsen (2014): Kompleksitet i velfærdsstatens frontlinje i

Tidskrift for Arbejdsliv, nr. 1: 39-53.

Kneer, Georg og Armin Nassehi (2000/1997) Niklas Luhmann – introduktion til teorien om sociale

systemer. København: Hans Reitzels Forlag

Knudsen, Hanne (2008): Forældreledelse: Let`s be careful out there! I Camilla Sløk og Kaspar

Villadsen (red.) Velfærdsledelse. I den selvstyrende velfærdsstat. København: Hans Reitzels

Forlag

Kähkönen, Päivi (1999): The Assessment of Parenting in the Child Welfare Practice.

Children and Youth Services Review, 21, 7: 581-603. https://doi.org/10.1016/S0190-

(99)00040-7

La Cour, Anders (2002): Frivillighedens pris: En undersøgelse af Niklas Luhmanns teori om sociale

systemer og dens anvendelse på området for frivilligt social arbejde. Sociologisk Institut,

København: KU.

Lov om barneverntjenester av 17. Juli 1992 nr. 100.

Luhmann, Niklas (1977): “Differentiation of society”, The Canadian Journal of Sociology, 2, 1:

-53. https://doi.org/10.2307/3340510

Luhmann, Niklas (1982): The differentiation of Society. New York: Columbia University Press

Luhmann, Niklas (1992): Hvorfor systemteori. I Jens Christian Jacobsen (red.). Autopoiesis.

En introduction til Niklas Luhmanns verden af systemer. København: Forlaget politisk

revy

Luhmann, Niklas (1993): Barnet som medie for oppdragelsen. I John Cederstrøm, Lars Qvortrup

og Jens Rasmussen. Læring, samtale, organisation – Luhmann og skolen. København:

Unge pædagoger.

Luhmann, Niklas (1995): Kærligheden som symbolsk generaliseret kommunikationsmedium.

I Jens Christian Jacobsen (red.). Autopoiesis II. Udvalgte tekster af Niklas Luhmann.

København: Forlaget politisk revy

Luhmann, Niklas (1997): Iagttagelse og paradoks. Essays om autopoietiske systemer. København:

Samlerens Bogklub

Luhmann, Niklas (2000a): Sociale systemer. Grundrids til en almen teori. København: Hans

Reitzels Forlag

Luhmann, Niklas (2000b): Organisation und Entscheidung. Wiesbaden: Westdeutscher Verlag

Luhmann, Niklas (2003a): Beslutningens paradoks, i Holger Højlund og Morten Knudsen

(red.). Organiseret kommunikation- systemteoretiske analyser. Frederiksberg: Forlaget Samfundslitteratur.

Luhmann, Niklas (2003b): Soziologie des Risikos. Berlin: Walter de Gruyter

Luhmann, Niklas (2007): Indføring i systemteorien. København: Unge Pædagoger

Luhmann, Niklas (2008): Are there still indispensable norms in our society Soziale Systeme

https://doi.org/10.1515/9783110510423-002

Marthinsen, Edgar og Willy Lichtwarck (red.). (2013): Det nye barnevernet. Oslo: Universitetsforlaget

Misund, Britt-Ingunn (2014): Beslutningsteoretiske perspektiver på beslutningsprosesser i

barnevernet. I I.T. Ellingsen og R.S.Østerhaug (red.) (pp. 57-80). Barnevernets brennpunkt.

Beslutningsgrunnlag og beslutninger. Oslo: Universitetsforlaget.

Moe, Sverre (1998). Den moderne hjelpens sosiologi: velferd i systemteoretisk perspektiv. Sandnes:

Apeiros Forlag.

Mortensen, Nils (1999): Aktualiteten av Luhmanns tillidsanalyse, i N. Luhmann. Tillid – en

mekanisme til reduktion af social kompleksitet. København: Hans Reitzels Forlag.

Munro, Eileen (1996): Avoidable and unavoidable mistakes in child protection work. British

Journal of Social Work, 26, 6: 793-808. https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.bjsw.a011160

Munro, Eileen (2008): Effective Child Protection. UK: Sage

Munro, Eileen (2011): The Munro Review of Child Protection: Final Report. London: Department

for Education, UK Government.

Parton, Nigel & David Berridge (2011): Child Protection in England, i N. Gilbert, N. Parton

& M. Skivenes (red.). Child Protection Systems- International Trends and Orientations. New

York: Oxford Univerity Press.

Picot, Aurèlie (2014): Transforming child welfare: from explicit to implicit control of families.

European Journal of Social Work, 17, 5: 689-701. https://doi.org/10.1080/13691457.201

932273

Samsonsen, Vibeke og Danielle Turney (2016): The role of professional judgement in social

work assessment: a comparison between Norway and England. European Journal of Social

Work, 1-13.

Skivenes, Marit (2011): Norway – A child centric perspective, i N. Gilbert, N. Parton & M.

Skivenes (red.). Child Protection systems: International trends and orientations. Oxford: Oxford

University Press, (pp. 154-179).

Skov Henriksen Lars (2001): »Niklas Luhmann- Socialhjælp i systemteoretisk belysning«.

I: Michael Hviid Jakobsen, Mikael Carleheden og Søren Kristiansen (red.). Tradition og

fornyelse. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag

Thrana, Hilde Marie (2013): Kjærlighet: en kjernekompetanse i profesjonelt barnevern?

Norges Barnevern, nr. 1

Uggerhøj, Lars (2011): Konklusjon og perspektivering. I K.Kildedal, L. Uggerhøj, S. Nordstoga

og S. Sagatun. Åbli undersøkt – norske og danske foreldres erfaringer med barnevernundersøkelsen.

Oslo: Universitetsforlaget.

Villadsen, Kaspar (2005): Iagttagelsen af den hjemløse: Usammenlignelige koder i det sociale

arbeide». GRUS, 75, 76: 60-83.

Villadsen, Kaspar (2007): Luhmann: Velfærd i kommunikative systemer. I: Nanna Mik-

Meyer og Kaspar Villadsen (red.) Magtens former. Sociologiske perspektiver på statens møde

med borgeren. København: Hans Reitzels Forlag

Villadsen, Kaspar (2008): »Polyphonic« Welfare: Luhmanns systems theory applied to modern

social work. International Journal of Social Welfare, 17: 65-73. https://doi.org/10.1111/

j.1468-2397.2007.00504.x

Downloads

Publiceret

2017-10-15

Nummer

Sektion

Artikler