Fordelingspolitikkens nye ånd – om mulighederne for kritik i konkurrencestaten

  • Jacob Didia Jensen

Abstract

Med sin introduktion af begrebet ’konkurrencestat’ i en dansk kontekst tilbød Ove Kaj Pedersen et nyt teoretisk perspektiv på, hvordan den universelle danske velfærdsstat i et vist omfang er blevet erstattet af en neoliberal konkurrencestat baseret på markedstænkning. I denne artikel forsøger jeg at udbygge denne forståelse af konkurrencestaten ved at analysere udviklingen i Danmark fra velfærdsstat til konkurrencestat ved hjælp af Boltanski og Chiapellos teori om kapitalismens nye ånd. Igennem denne analyse søger jeg for det første at vise, at de værdier, som konkurrencestaten henviser til, når den retfærdiggør sin fordelingspolitik, ikke kun kan forstås som udtryk for markedstænkning. De må også i høj grad forstås som udtryk for idealiseringen af fleksibilitet, kreativitet og inklusion i arbejdsnetværk, som Boltanski og Chiapello identificerer som centrale i kapitalismens nye ånd, og som har rødder i venstrefløjens kapitalismekritik. For det andet er formålet med artiklen at diskutere, hvilke negative konsekvenser idealiseringen af fleksibilitet og omstillingsparathed samt det store fokus på kontinuerligt at opkvalificere borgere kan risikere at have for borgere og offentligt ansattes mulighed for at forholde sig kritisk til konkurrencestatens moralske legitimitet.

 

ENGELSK ABSTRACT Jacob Didia Jensen: The new spirit of allocation policy With his introduction of the concept ‘competition state’ in Denmark, Ove Kaj Pedersen offered a new perspective on how the universal Danish welfare state has been partially replaced by a neoliberal competition state based on market logic. In this article, I seek to expand this idea of the competition state by analysing the Danish development from welfare state to competition state through Boltanski and Chiapello’s theory of a new spirit of capitalism. In this analysis, I seek to show, firstly, that the values used by the competition state to justify its allocation policy cannot only be understood as an expression of market logic. They must also to be understood as expressions of the idealisation of flexibility, creativity and inclusion in work-based networks, that Boltanski and Chiapello identify as central in the new spirit of capitalism, and which have roots in the left-wing critique of capitalism. Secondly, the article discusses how negative consequences the idealisation of flexibility, adaptability and the focus on continuously upgrading the skills of citizens in order to ensure their inclusion on the labour market impact on the ability of citizens and public employees to critically reflect on the moral legitimacy of the competition state. Keywords: competition state, allocation policy, justification, critique, new spirit of capitalism, Boltanski and Chiapello

References

Albertsen, Niels 2008: »Retfærdiggørelse, ideologi, kritik« Dansk sociologi Nr. 19(2): 65-84.

Andersen, Nils Åkerstrøm og Asmund W. Born 2001: Kærlighed og omstilling – Italesættelsen af den offentligt ansatte. Frederiksberg: Nyt fra Samfundsvidenskaberne.

Andersen, Nils Åkerstrøm og Josefine Grønbæk Pors 2014: Velfærdsledelse – Mellem styring og potentialisering. København: Hans Reitzel.

Boltanski, Luc 2002: »The left after May 1968 and the longing for total revolution« Thesis Eleven Nr. 69: 1-20.

Botlanski, Luc, 2011a: Pragmatisk sociologi – En tekstsamling. København: Hams Reitzel.

Boltanski, Luc 2011b: On Critique – A Sociology of Emancipation. Cambridge: Polity.

Boltanski, Luc og Ève Chiapello 2007: The New Spirit of Capitalism. London: Verso.

Boltanski, Luc og Laurent Thévenot 2006: On Justification – Economies of Worth. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Cerny, Philip G. 1997: »Paradoxes of the Competition State: The Dynamics of Political Globalization« Government and Opposition Nr. 32(2): 251-274. https://doi.org/10.1111/j.1477-7053.1997.tb00161.x

Cerny, Philip G. 2010: »The Competition State Today: From raison d’État to raison du Monde« Policy Studies Nr. 31(1): 5-21. https://doi.org/10.1080/01442870903052801

Esping-Andersen, Gøsta 1990: The Three Worlds of Welfare State Capitalism. Cambridge: Polity.

Gay, Paul du 2013: »New Spirits of Public Management … ‘Post-Bureaucracy«. I: Paul du Gay og Glenn Morgan (red): New Spirits of Capitalism – Crises, Justifications and Dynamics. Oxford: Oxford University Press.

Genschel, Philipp & Seelkopf, Laura 2014: »The Competition State: The Modern State in a Global Economy«. I: Stephan Liebfried, Evelyne Huber, Matthew Lange, Jonah D. Levy & John D. Stephens (red): The Oxford Handbook of Transformations of the State. Oxford: Oxford University Press.

Jørgensen, Thomas E. 2004: »Venstrefløjen og modernitetens omskiftelser« Nytt Norsk Tidsskrift Nr. 3-4: 399-408.

Kaspersen, Lars Bo og Jan Nørgaard 2015: »Konkurrencestaten har skabt en ledelseskrise«.Kronik i Politiken, 19. oktober 2015.

Kildal, Nanna og Stein Kuhnle 2005: »The Nordic welfare model and the idea of universalism«. I: Nanna Kildal og Stein Kuhnle (red): Normative Foundations of the Welfare State – The Nordic Experience. Abingdon: Routledge.

Kjældgaard, Lasse Horne 2018: Meningen med velfærdsstaten. Da litteraturen tog ordet – og politikerne lyttede. København: Gyldendal.

Kristensen, Peer Hull 2013: »The Distinctiveness of Nordic Welfare States in the Transformation to the Projective City and the New Spirits of Capitalism«. I: Paul du Gay og Glenn Morgan (red): New Spirits of Capitalism – Crises, Justifications and Dynamics. Oxford: Oxford University Press.

Lemieux, Cyril 2014: »The Moral Idealism of Ordinary People as a Sociological Challenge: Reflections on the French Reception of Luc Boltanski and Laurent Thévenot’s On Justification«. I: Bryan S. Turner & Simon Susen (red.): The Spirit of Luc Boltanski – Essays on the ‘Pragmatic Sociology of Critique. New York, NY: Anthem Press.

Møller, Iver Hornemann 2011: »Liberalismens socialpolitik«. I: Iver Hornemann Møller & Jørgen Elm Larsen (red.): Socialpolitik. København: Hans Reitzels Forlag.

Pedersen, Ove Kaj (2011): Konkurrencestaten. København: Hans Reitzels Forlag.

Pedersen, Ove Kaj (2014): »Konkurrencestaten og dens uddannelsespolitik – baggrund, intentioner og funktionsmåder«. I: Knud Illeris (red.): Læring i konkurrencestaten – kapløb eller bæredygtighed. Frederiksberg: Samfundslitteratur.

Petersen, Klaus 2002: »Fordelingspolitik, samfundsøkonomi og organisationsinteresser. Den danske arbejderbevægelse og spørgsmålet om tillægspension 1963-1990« Historisk Tidsskrift Bind 102 Hæfte 1: 126-169.

Petersen, Anders 2011: »Autenticitet i kapitalismens nye ånd – manifestationen af et blidt barbari« Dansk Sociologi Nr. 22(2): 9-29.

Petersen, Jørn Henrik, Niels Finn Christensen og Klaus Petersen 2012: »Kapitel 2: Det socialpolitiske idelandskab«. Jørn Henrik Petersen, Klaus Petersen og Nils Finn Christiansen (red.): Dansk velfærdshistorie, bind 4: Velfærdsstatens storhedstid. Perioden 1956-1973. Odense: Syddansk Universitetsforlag.

Petersen, Jørn Henrik, Klaus Petersen og Niels Finn Christiansen 2013: »Kapitel 2: Det socialpolitiske idelandskab«. Jørn Henrik Petersen, Klaus Petersen og Nils Finn Christiansen (red.): Dansk velfærdshistorie, bind 5: Velfærdsstaten i tidehverv. Perioden 1973-1993. Odense: Syddansk Universitetsforlag.

Stephens, John D. 1996: »The Scandinavian Welfare States: Achievements, Crisis and Prospects«. I: Gøsta Esping-Andersen (red): Welfare States in Transition – National Adaptations in Global Economies. London: Sage. https://doi.org/10.4135/9781446216941.n2

Sørensen, Michael Kuur 2013: »Velfærdsstatens politiske anarkist – eksempler fra Fremskridtspartiets politiske sprogstrategi 1973-1980« European Journal of Scandinavian Studies Nr. 43(2): 258-267

Tjørnehøj, Henning 2012: »PH, kunsten og socialdemokratiet« I: Hans Hertel (red.): Poul Henningsen dengang og nu – Lysmageren i nyt lys. København: Gyldendal.

Wold, Mikkel (red.) 2015: Tag etikken tilbage – Markedstænkningen og dens konsekvenser. Aarhus: Jensen & Dalgaard.

Published
2019-09-22
Section
Artikler