Komplekse hensyn – mesoetiske udfordringer og håndteringer

Forfattere

  • Catharina Juul Kristensen

DOI:

https://doi.org/10.22439/dansoc.v29i4.5948

Nøgleord:

Mesoetik, hensynet til de berørte parter, etiske hensyn og kritik, forskningsetisk praksis, forskerstuderende.

Resumé

I denne artikel introduceres det forskningsetiske begreb mesoetik, der omhandler hensynet til de involverede organisationer og fag- og professionsgruppers omdømme, interesser og fremtidige virke. Begrebet er centralt ift. sociologisk og socialvidenskabelig forskning, da denne ofte fokuserer på organisationer og professioners virke. Det argumenteres, at inddragelse af et mesoetisk perspektiv kan bidrage til en mere detaljeret forståelse af de etiske hensyns kompleksitet ift. de berørte organisationer og professioner. Mesoetik supplerer de forskningsetiske begreber mikroetik (hensynet til de involverede enkeltpersoner) og makroetik (opmærksomheden omkring forskningens samfundsmæssige konsekvenser). Artiklen tager afsæt i det centrale og fortsat udbredte forskningsetiske princip »hensynet til de berørte parter«, samt idealet om uvildig og kritisk forskning. Begrebet og fænomenet mesoetik udfoldes gennem en kvalitativ analyse af socialvidenskabelige forskerstuderendes forskningsetiske praksis. Artiklen bidrager med ny viden ved at definere og analysere mesoetik i kvalitativ forskning, samt give indblik i socialvidenskabelige forskerstuderendes forskningsetiske praksis.

Referencer

Alvesalo- Kuusi, A. & Whyte, D. 2018: »Researching the Powerful: A Call for the Reconstruction of research Ethics«. Sociological Research Online. Vol. 23, No. 1, p.p. 136-152.

Alvesson, M. 2003: »Beyond Neopositivists, Romantics, and Localists: A Reflexive Approach to Interviews in Organizational Research«. Academy of Management Review. Vol. 28, No.1, p.p. 13-33. https://doi.org/10.5465/amr.2003.8925191

American Sociological Association 2008 [1999]: Code of Ethics and Policies and Procedures of the ASA Committee on Professional Ethics. Washington D.C.: American Sociological Association.

Andersen, H. 2017: Forskningsfrihed. Ideal og virkelighed. København: Hans Reitzels Forlag.

Atkinson, P. & Hammersley, M. 2007: Ethnography: Principles in Practice. Abingdon: Routledge. 3rd ed.

Bell, E, & Bryman, A. 2007: »The Ethics of Management Research: An explorative Content Analysis«. British Journal of Management, Vol. 18, p.p. 63-77. https://doi.org/10.1111/j.1467-8551.2006.00487.x

Bovbjerg, T., Janfelt, M. og Keller H.D. 2013: »Arbejdsmiljø og karriere – to ph.d.-udfordringer«. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift. Vol. 8, nr. 15, p.p. 6-16.

Brinkmann, S. 2015: »Etik i en kvalitativ verden«. I: Brinkmann, S. & Tanggaard, L. red.: Kvalitative metoder. En grundbog. København: Hans Reitzels Forlag. P.p. 463-479. 2. udg.

British Sociological Association 2017: Statement of Ethical Practice. www.britsoc.co.uk. Accessed May 5th 2017.

Bryman, A. 2012: Social Research Methods. Oxford: Oxford University Press. 4th ed.

Bryman, A. & Cassell, C. 2006: »The researcher interview: a reflexive perspective«. Qualitative Research in Organizations and Management: An International Journal. Vol. 1, No 1, p.p. 41-55. https://doi.org/10.1108/17465640610666633

Bøgelund, P. & Kolmos, A. 2013: »Ph.d.-vejledning i et akademisk, markedsdrevet og samfundsforandrende perspektiv«. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift. Vol. 8, nr. 15, p.p. 99-111.

Crow, G., Wiles, R., Heath, S. & Charles, V. 2006: »Research ethics and Data Quality: The Implications of Informed Consent«. International Journal of Social Research Methodology. Vol. 9, No. 2, p.p. 83-95. https://doi.org/10.1080/13645570600595231

Cunliffe, A.L. 2003: »Reflexive inquiry in organizational research: Questions and possibilities«, Human Relations. Vol. 56. No. 8, pp. 983-1003. https://doi.org/10.1177/00187267030568004

Danneskiold-Samsøe, S. 2018: »Antropologi og sociale problemer«. Tidsskriftet Antologi. Nr. 77. P.p. 5-24.

European Commission 2010: Guidance Note for Researchers and Evaluators of Social Sciences and Humanities Research. Brussels: The European Commission.

Ferdinand, J., Pearson, G., Rowe, M. & Worthington, F. 2007: »A different kind of ethics«. Ethnography. Vol. 8, No. 4, p.p. 519-543. https://doi.org/10.1177/1466138107083566

Grønning, A. 2017: »Sensitivt digitalt medieindhold: at undersøge fostre på Facebook«. I: Drotner, K. & Iversen, S.M. (red.): Digitale metoder. At skabe, analysere og dele data. Frederiksberg: Samfundslitteratur. P.p.185-203.

Guillemin, M. & Gillam, L. 2004: »Ethics, reflexivity and »ethically important moments« in research«. Qualitative Inquiry. Vol. 10. No. 2, pp. 261-280. https://doi.org/10.1177/1077800403262360

Halkier, B. 2016: Fokusgrupper. Frederiksberg: Samfundslitteratur. 3. udg.

Hartlev, M. 1996: »Forskningsetik og individets beskyttelse«. I: Hartlev, M. (red.): Den gode samfundsforsker – om etik i samfundsforskningen. København: Akademisk Forlag. P.p. 19-32.

Hastrup, K. 2009: »Videnskabelig praksis. Det etiske felt i antropologien«. I: Hastrup, K. (red.): Mellem mennesker. En grundbog i antropologisk forskningsetik. København: Hans Reitzels Forlag. P.p. 9-29.

Jeanes, E. 2016: »Are we ethical? Approaches to ethics in management and organization research«. Organization. July – Online before print, p.p. 1-24.

Jensen, K.K., Whiteley, L. and Sandøe, P. (ed.) 2018: RCR – A Danish textbook for courses in Responsible Conduct of Research. Department of Food and Resource Economics. Copenhagen: University of Copenhagen. 3rd ed.

Kristensen, C.J. 2019: »Forskningsetik i samfundsvidenskaberne«. I: Kristensen, C.J. & Hussain, M.A. (red.): Metoder i samfundsvidenskaberne. Frederiksberg: Samfundslitteratur. 2. udg. P.p. 77-94.

Kvale, S. 1999: »Forskere i lære«. I: Nielsen, K. & Kvale, S. red.: Mesterlære. Læring som social praksis. København: Hans Reitzels Forlag. P.p. 178-195.

Kvale, S. og Brinkmann, S. 2015: Interview. Det kvalitative forskningsinterview som håndværk. København: Hans Reitzels Forlag. 3. udg.

Lancaster, K. 2017: »Confidentiality, anonymity and power relations in elite interviewing: conducting qualitative policy research in a politicised domain«. International Journal of Social Research Methodology. Vol. 20, No. 1, p.p. 93-103. https://doi.org/10.1080/13645579.2015.1123555

O’Reilly, M. & Kiyimba, N. 2015: Advanced Qualitative Research. A Guide to Using Theory. London: Sage.

Saltmarsh, S., Sutherland-Smith, W. & Randell-Moon, H. 2011: »Best Foot Forward, Watching Your Step, Jumping in with Both Feet, or Sticking Your Foot in it?«. Qualitative Research Journal. Vol. 11, no. 2, p.p. 48-62. https://doi.org/10.3316/QRJ1102048

Statens Samfundsvidenskabelige Forskningsråd (SSF) 2002: Vejledende retningslinier for forskningsetik i samfundsvidenskaberne. København: Statens Samfundsvidenskabelige Forskningsråd.

te Riele, K. 2013: »Formal frameworks as resources for ethical youth research«. In: te Riele, K. & Brooks, R.: Negotiating Ethical Challenges in Youth Research. Abingdon: Routledge. P.p. 3-15.

Undervisnings- og Forskningsministeriet 2015: Den danske kodeks for integritet i forskning. København: Forsknings- og Undervisningsministeriet.

U.S. Department of Health and Human Services (1979): The Belmont Report: Ethical principles for the protection of human subjects of research. Washington D.C.: U.S. Government Printing Office.

Vedel-Petersen, J. 1996: »Samfundsvidenskabelig forskningsetik«. I: Hartlev, M. (red.): Den gode samfundsforsker – om etik i samfundsforskningen. København: Akademisk Forlag. P.p. 45-51.

Waller, V., Farquharson, K. & Dempsey, D. 2016: Qualitative Social Research. Contemporary Methods for the Digital Age. London: Sage.

Wiles, R., Crow, G., Heath, S. & Charles, V. 2006: »Researching researchers: lessons for research ethics«. Qualitative Research. Vol. 6, No. 3, p.p. 283-299. https://doi.org/10.1177/1468794106065004

Downloads

Publiceret

2019-02-28