Udsat for inddragelse: Aktiv medborger eller praktisk gris? Brugerperspektiver på inddragelse i socialt arbejde

Forfattere

  • Maja Müller

DOI:

https://doi.org/10.22439/dansoc.v30i3.6160

Nøgleord:

Borgerinddragelse, Samskabelse, Deltagelse, Social udsathed, Socialt arbejde, Empowerment.

Resumé

Inddragelse af borgerne i udviklingen af vores velfærdsindsatser er i dag en
central værdi og tilgang i den offentlige sektors styringsform. Fra et borgerperspektiv
udfolder denne artikel inddragelse som fænomen i samskabelsesprocesser
med udsatte borgere på det sociale område. Med dette perspektiv
bidrager artiklen til den eksisterende litteratur med en nuanceret forståelse af
borgerinddragelse ud fra et bottum-up-perspektiv. Ud fra en teoretisk inddragelsestypologi
tages der empirisk afsæt i tre cases på sociale væresteder, der
repræsenterer tre inddragelsesformer, hvor borgernes grad af involvering og
roller varierer. Analysen identificerer inddragelse ud fra borgenes perspektiv
som: Indflydelse, social deltagelse og praktisk inddragelse. Disse tre dimensioner
beskriver og kendetegner brugernes oplevelser, samt hvad de får ud
af at deltage. Analysen peger på, at det ikke er inddragelsesformen, der har
størst betydning, men derimod brugernes udsatte position, som afgør, hvorvidt
de oplever og vægter at få indflydelse, udvikle sociale relationer eller
udføre praktiske opgaver og udvikle praktiske kompetencer. Afslutningsvist
diskuteres det, hvorledes en forståelse for borgernes udsathed og anvendelse
af deres perspektiver i socialt arbejdes praksis fremadrettet kan bidrage til
en differentieret form for inddragelse, der på sigt i højere grad kan inkludere
udsatte borgere i udviklingen af sociale indsatser samt i samskabelses- og netværkssamfundet.

Referencer

Antoft, R. & Thomsen, T. 2006: »Når livsfortællinger bliver sociologisk metode – en introduktion til det biografiske interview«, i Jacobsen M.H., Kristiansen, S. & Prieur, A.(red.): Liv, fortælling, tekst – strejftog i kvalitativ sociologi. Aalborg universitetsforlag. https://doi.org/10.22439/dansoc.v17i2.1404

Agger, A. 2005: Demokrati og deltagelse – et borgerperspektiv på kvarterløft. Ph.d. afhandling. Statens byggeforskningsinstitut

Agger, A. & Lund, D.H. 2011: »Borgerne og brugerne i samarbejdsdrevne innovationsprocesser «, i Sørensen, E. & Torfing, J.: Samarbejdsdrevet innovation – den offentlige sektor, København: Jurist- og økonomiforbundets forlag

Agger, A. Tortzen, A. & Rosenberg, C. 2018: Hvilken værdi skaber vi med samskabelse – og hvordan kan den måles og dokumenteres? Professionshøjskolen Absalon.

Andersen, M.L. 2015: »Borgerperspektiver som drivkraft i sociale analyser«, i Harder, M. & Nielsen, M.A. (red.): Socialt arbejde i en foranderlig verden. København: Akademisk Forlag.

Andersen, J. & Larsen J.E. 2011: »Socialpolitik set i empowermentperspektivet«, i Møller, I.H. & Larsen, J.E. (red.): Socialpolitik. København: Hans Reitzels Forlag.

Arnstein, S.R. 2006: »A Ladder of Citizen Participation«, originally published as Arnstein, Sherry R. »A Ladder of Citizen Participation« JAIP, Vol. 35, No. 4, July 1969. https://doi.org/10.1080/01944363.2019.1612267

Beresford, P. 2012: »Service user involvement«, in Gray, M., Midgley, J.& Webb, S.A (eds.): The SAGE handbook of Social Work. London: SAGE. https://doi.org/10.4135/9781446247648.n45

Beresford, P. 2013: Beyond the Usual Suspects: Towards inclusive involvement – Research Report: London: Shaping our Lives.

Bhopal, K. and Deuchar, R. 2016: Researching marginalised groups. London: Routledge.

Brandsen, T., Steen, T., and Verschuere, B. (eds). 2018: Co-Production and Co-Creation: Engaging Citizens in Public Services. Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315204956-1

Caswell, D., & Monrad, M. 2017: »Samskabelse mellem udsatte borgere og myndighed på beskæftigelsesområdet«. Social Årsrapport 2017. København: CASA, Socialpolitisk Forening og Analyse & Tal, s. 25-30.

Espersen, H.H., Andesen, L.L., Petersen, A. & Olsen, L. (2018): Inklusion og deltagelse af sårbare borgergrupper i samskabende arenaer Evaluering af tre partnerskaber mellem civilsamfund og kommuner. København: Vive, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. https://doi.org/10.7146/aul.23.21

Fallov, M.A. 2013: Boligsocialt arbejde, i Gudlager, J. & Skytte, M. (red.): Socialt arbejde – teorier og perspektiver, København: Akademisk Forlag.

Farr, M. 2013: »Citizens and the co-creation of public service innovations«, in Osborne, S.P. & Brown, L., (eds.): Handbook of innovation in public services. (pp. 445-460). Cheltenham, U.K.: Edward Elgar. https://doi.org/10.4337/9781849809740.00042

Freire, P. 1978: De undertryktes pædagogik. København: Christian Ejlers’ Forlag.

Hansen, K.M. 2010: Borgerinddragelsen – et studie af borgerinddragelse i regioner og kommuner. Odense: Syddansk Universitetsforlag.

Harder, M. 2013: »Anerkendelse, empowerment og brugerinddragelse«, i Hansen, S.J. (red.): Sociologi i socialrådgivning og socialt arbejde. København: Hans Reitzels Forlag.

Hastrup, K. 2010: »Feltarbejde«, i Brinkmann, S. & Tanggaard, L.(red.). Kvalitative metoder – en grundbog. København: Hans Reitzels Forlag. https://doi.org/10.7146/mediekultur.v28i53.5781

Honneth, A. 2003: Behovet for anerkendelse – en tekstsamling. København: Hans Reitzels forlag

International Federation of Social Work (2014) The IASSW statement on social work research. Retrived from http://www.iassw-aits.org/the-iassw-statement-on-social-work-researchjuly-2014/ https://doi.org/10.1093/acrefore/9780199975839.013.201

Jacobsen, M.H., Jørgensen, A. & Svendsen-Tune S. 2006: »Sensitiv sociologi: Undersøgelser af udsatte og udstødte mennesker«, i Jacobsen M.H. Kristiansen, S. & Prieur, A. (red.): Liv, fortælling, tekst – strejftog i kvalitativ sociologi. Aalborg universitetsforlag.

Jæger, B. 2013: »User involvement in public services innovation«, in Osborne, S.P. & Brown, L. (eds.): Handbook of innovation in public services (pp. 432-444). Cheltenham, U.K.: Edward Elgar. https://doi.org/10.4337/9781849809740.00041

Kvale, S. & Brinkmann, S. 2009: Interview – introduktion til et håndværk. København: Hans Reitzels Forlag

Larsen, J.E. 2009: »Forståelser af begrebet udsathed«, i Udsat for forståelse – en antologi om socialt udsatte. København, Rådet for Socialt Udsatte. https://doi.org/10.7146/aul.42.29

Larsen, J.E. & Müller, M (2019): »Marginalisering og stigmatisering« i Andersen, T. (red.): Social og specialpædagogik i pædagoguddannelsen. København: Hans Reitzels Forlag.

Levitas, R., Pantazis, C., Fahmy, E., Gordon, D., Lloyd, E. & Patsios, D. 2007: The Multi-Dimensional Analysis of Social Exclusion. London: Social Exclusion Unit.

Matthies, A. 2010: »Participation and citizenship«, i Gray, M. & Webb, S.A. (eds.): Ethics and Value Perspectives in Social Work. Palgrave Macmillan.

Michels, A. & de Graaf, L.2010. »Examining citizen participation: Local participatory policy making and democrazy«. Local Government Studies, 36:4, 447-491. https://doi.org/10.1080/03003930.2010.494101

Müller, M. & Pihl-Tingvad, S. (2019): »Innovation and user involvement in social work – A review of the literature in the social work research field« In Journal of Social Work, 2019

Nabatchi, T. and Jo, S. 2018: »The Effects of Co-Production and Co-Creation«, in Brandsen, T., Steen, T., and Verschuere, B. (eds). Co-Production and Co-Creation: Engaging Citizens in Public Services. Routledge, pp. 229-242. https://doi.org/10.4324/9781315204956-1

Pestoff, V. 2009: »Towards a paradigm of democratic participation: Citizen participation and co-production of personal social services in Sweden«. Annals of Public and Cooperative Economics 80:2 2009. https://doi.org/10.1111/j.1467-8292.2009.00384.x

Pestoff, V. 2012: »Co-production and Third Sector Social Services in Europe: Some Concepts and Evidence«. Voluntas 23(4): 1102-1118, doi: 10.1007/s11266-012-9308-7

Putnam, R.D. 2000: Bowling alone. New York: Simon & Schuster paperbacks

Rasmussen, P. 2012: »Uddannelse og social innovation«, i Dansk Sociologi. TEMA: Social innovation og entreprenørskab, Nr. 4, 23. årg., december 2012, København. Dansk Sociogiforening. https://doi.org/10.22439/dansoc.v23i4.4189

Shaw, I. & Holland, S. 2014: Doing qualitative research in social work. London: SAGE

Strokosch, K. 2013: Co-production and innovation in public sector services: Can coproduction driveinnovation?, in Osborne, S.P. & Brown, L. (eds.): Handbook of innovation in public services. (pp. 375-389).Cheltenham, U.K.: Edward Elgar. https://doi.org/10.4337/9781849809740.00037

Svensson, P & Bengtsson, L. 2010: »Users’ Influence in Social-service Innovations: Two Swedish Case Studies«. Journal of Social Entrepreneurship 1:2, 190-212. https://doi.org/10.1080/19420676.2010.511813

Sørensen E. & Torfing, J. (2007): Theories of democratic Network Governance. Bastingstoke Palgrave Macmillian

Sørensen, E. & Torfing, J. (2011): Samarbejdsdrevet innovation – den offentlige sektor, København: Jurist- og økonomiforbundets forlag

Taylor, M.F.; Pooley, J.A. and Carragher, G (2016) A systematic review f current data collection techniqueus used to enchance involvement of »hard to reach« adeolscents in research studies. In Bhopal and Deuchar: Researching marginalised groups. London: Routledge.

Thomsen, O. 2003: »Brugerindflydelsens og brugerinddragelses former og muligheder«. i Høgsbro, K. m.fl. (red.): Brugerne, de professionelle og forvaltningen. København: AKFforlaget

Tortzen, A. 2008: Borgerinddragelse – demokrati i øjenhøjde. København: Jurist og Økonomforbundets forlag.

Tortzen, A. 2017: »Samskabelse som fortælling og praksis – et kritisk blik på den aktuelle samskabelsesdebat«. Udenfor nummer, (34), s. 4-13.

Tortzen, A. 2019: Samskabelse af velfærd – muligheder og faldgruber. København: Hans Reitzels forlag.

Voorberg et al. 2015: A Systematic Review of Co-Creation and Co-Production: Embarking on the social innovation journey. Public Management Review, 2015, 17 (9) 1333-1357. https://doi.org/10.1080/14719037.2014.930505

Downloads

Publiceret

2020-02-11

Nummer

Sektion

Artikler