Afsavn: Opgørelse af faktisk fattigdom

  • Finn Kenneth Hansen
  • M. Azhar Hussain

Abstract

Hvordan måler man fattigdom forstået, som det ikke at kunne klare sig selv, i det samfund man lever i? Fattigdomsopgørelser er ofte baseret på indkomst, som siger noget om mulighederne, men ikke noget om faktisk levevis. Der er derfor behov for metoder, som mere direkte belyser, hvad det vil sige ikke at kunne klare sig selv. I den sammenhæng har fattigdomsforskere peget på konsekvenser i form af afsavn. Den engelske fattigdomsforsker Peter Townsend var banebrydende inden for området. Artiklen sætter fokus på afsavnsbegrebet, dets oprindelse, anvendelse og udbredelse og peger på metodiske problemer ved afsavnsopgørelser. Det diskuteres, om der findes et indkomstniveau, under hvilket afsavnene er væsentligt mere omfattende end over dette indkomstniveau – altså findes knækket (kink), eller er der snarere tale om et missing link mellem afsavn og økonomisk levestandard? Afsavnstilgangens anvendelighed i Danmark, EU og globalt, samt over tid problematiseres. Den seneste udvikling i teoretiske bidrag til opgørelse af flere samtidige afsavn præsenteres, herunder Foster & Alkires multidimensionale mål for fattigdom og Arndt et al.s first order dominance-kriterie. Endelig illustreres afsavnstilgangen dels ved at se på afsavn blandt modtagere af de laveste sociale ydelser sammenlignet med andre forsørgelsesgrupper og dels ved en præsentation af afsavn i en EU-sammenhæng. ENGELSK ABSTRACT: Finn Kenneth Hansen and M. Azhar Hussain: Deprivation: Calculating the Extent of Poverty Poverty is often based on income, which says something about the possibilities of providing for oneself, but nothing about real living conditions. Therefore we need methods to measure more precisely what it means to not be able to provide for oneself. To do so, poverty researchers have identified the consequences of poverty in terms of deprivation. Peter Townsend has been the leading scholar in this research field. This article focuses on the concept of deprivation, its origin, use and dissemination, and also points out the methodological problems of measuring deprivation. One of the debates is whether there is an income level below which deprivation is almost absolute – or whether there is a missing link between deprivation and income. The article analyses the deprivation approach in Denmark, EU and globally, and over time. Recent developments in theoretical contributions to the compilation of multiple deprivation measures are presented, including Foster & Alkire’s multidimensional poverty measure and Arndt et al.’s first order dominance criterion. Finally, we analyze deprivation among recipients of the lowest benefits in Denmark as compared to other groups in the country employing these theoretical approaches, and then present deprivation in an EU context. Key words: Poverty, deprivation, methodology, multidimensional, EU.
Published
2013-02-06