Fattigdom og overlevelsesstrategier

  • Morten Ejrnæs
  • Jørgen Elm Larsen
  • Maja Müller

Abstract

Reduktionen af sociale ydelser til de i forvejen dårligst stillede i Danmark i perioden 2002 til 2011 bevirkede, at mange mennesker uventet blev kastet ud i dyb fattigdom. Individer og familier måtte planlægge og udvikle strategier for, hvordan den pludselig opståede mangelsituation skulle håndteres. I forskningsprojektet ”Konsekvenser af at have de laveste sociale ydelser som forsørgelsesgrundlag” har vi ud over at undersøge modtagernes økonomiske situation og afsavn sat fokus på, hvorledes de ramte familier og enkeltindivider reagerede på den nedsatte ydelse, og hvorledes de håndterede den nye situation, som på én gang var præget af økonomisk knaphed, afsavn og arbejdsløshed og altså skabte krise i familien. Vores studie kan betragtes som et casestudie, der omhandler coping med den særlige situation, som indførelsen af de laveste ydelser medførte. Vi skitserer indledningsvist et begrebsapparat, der kan tydeliggøre, at de fattige blev udsat for et ensartet strukturelt pres, men at de både reflekterede over deres unikke situation og handlede forskelligt. Dernæst behandler vi copingstrategier i forhold til at opnå arbejde, håndtere den trange økonomi og beskytte børnene mod virkningerne af fattigdom. Vi viser, hvorledes fattige individer og familier gennem problemfokuseret og følelsesfokuseret coping samt refleksioner over deres vanskeligheder håndterede arbejdsløshed og afsavn. ENGELSK ABSTRACT: Morten Ejrnæs, Jørgen Elm Larsen and Maja Müller: Poverty and Survival Strategies The reduction of social assistance benefits from 2002 to 2011 for those who were already among the worst off in Danish society meant that many people were unexpectedly thrown into deep poverty. Due to this new situation many individuals and families had to plan and develop strategies to deal with this sudden deprivation. In the research project “Consequences of having the lowest social assistance benefits as basis of existence”, we focused on both the recipients’ economic situation and deprivation and on how they acted and reacted to this new situation of economic scarcity, deprivation and unemployment. In this article we show that the poor were all exposed to the same type of structural pressure and were experiencing poverty and deprivation, but reflected on their unique situation and coped with it in different ways. We focus on coping strategies in relation to getting work, dealing with economy, deprivations in everyday life, and finally how parents tried to protect their children against the consequences of poverty in the family. We illustrate how poor individuals and families used both problem focused and emotional focused coping to deal with unemployment and deprivation. Key words: Coping, poverty, job search, everyday life.
Published
2013-02-06