Profession, holdning og habitus: Forholdet mellem pædagogers og forældres holdninger til pædagogiske spørgsmål i daginstitutioner

  • Morten Ejrnæs
  • Merete Monrad

Abstract

Uoverensstemmelser mellem pædagoger og småbørnsforældre i daginstitutioner kan være afgørende for forældresamarbejdet, forældrenes tilfredshed og pædagogernes arbejdsliv. Sådanne uoverensstemmelser eller deciderede konflikter kan opstå af forskellige årsager. Særligt kan forskelle i gruppernes viden om børn, interessekonflikter og værdikonflikter gøre sig gældende. I denne artikel undersøger vi værdikonflikter mellem pædagoger og småbørnsforældre igennem en holdningsundersøgelse. Det har ikke tidligere været undersøgt, hvor ens eller hvor forskellige forældres og pædagogers holdninger til konkrete pædagogiske spørgsmål er. I to kvantitative vignetundersøgelser gennemført med et repræsentativt udsnit af pædagoger og småbørnsforældre sammenlignes de to gruppers holdninger. Undersøgelserne viser overordnet, at de to gruppers holdninger er meget ens. I forhold til en del spørgsmål har majoriteten inden for både pædagoggruppen og forældregruppen samme holdning, mens begge grupper i andre spørgsmål er splittede internt, men på nogenlunde samme måde. Der er således ikke belæg for, at der forekommer værdikonflikter mellem professionsgruppen og brugergruppen. De empiriske resultater diskuteres i forhold til organisations- og professionsteoretiske tilgange samt i forhold til forskellige Bourdieu-inspirerede referencerammer, der har været almindelige i studiet af relationsprofessioner i Danmark. På denne baggrund argumenteres for, at eksisterende tilgange til studiet af relationsprofessioner må modificeres, så de kan rumme både holdningsdiversiteten blandt professionelle og ligheder i holdningsmønstre professionsgruppen og brugergruppen imellem. ENGELSK ABSTRACT: Morten Ejrnæs and Merete Monrad: Profession, Attitude and Habitus: The Relationship between Parents’ and Teachers’ Attitudes concerning Pedagogical Issues in Day Care Institutions Disagreements between child care professionals and parents in day care institutions can be important for their cooperation, for the satisfaction of parents and for the working life of the professionals. Disagreements or conflicts may arise because of differences in knowledge, conflicting interests and conflicting values. In this article we examine value conflicts between child care professionals and parents by using a study of attitudes. Similarities and differences between parents’ and professionals’ attitudes regarding specific pedagogical questions have not been examined previously. The attitudes of the two groups are compared through two quantitative vignette studies. The results show that the attitudes of the two groups resemble each other. The majority of both groups hold similar attitudes on a wide range of questions, while both groups are internally divided in much the same way regarding other questions. Thus, there is no evidence for the existence of value conflicts between professionals and parents. The empirical results are discussed in terms of theories of organizations and professions as well as Bourdieu-inspired theoretical approaches that are common in the study of welfare professions. It is argued that existing approaches to the welfare professions need to be modified in order to account for the empirical evidence of both diversity of attitudes between professionals and similarity in attitudes between professionals and users. Key words: Child-care professionals, parents as service users, profession, attitudes, vignette method.
Published
2013-11-14