Det affektive arbejde og adgangen til omsorg

Authors

  • Katrin Hjort

DOI:

https://doi.org/10.22439/dansoc.v24i3.4698

Keywords:

affektivt arbejde, affektiv økonomi, globalisering af velfærd, adgang til omsorg

Abstract

De sidste 20 års diskussion af den kognitive økonomi er i dag afløst af diskussionen om udviklingen af en affektiv økonomi. Er det nye globale forretningsgrundlag blevet det immaterielle arbejde med at producere og regulere affekter? Gennem medier, markedsføring og management og i velfærdsopgaver som uddannelse, sundhed og social sikring. Opgaver, der i Norden i det 20. århundrede overvejende er blevet varetaget af kvinder i familierne og de offentlige institutioner. Artiklens udgangspunkt er Michael Hardts kombination af kritisk teori og poststrukturalistisk kønsforskning og beskriver, hvordan det affektive arbejde i dag organiseres globalt på måder, der grundlæggende udfordrer den nationalstatslige velfærdsorganisering. Ændrede politiske og økonomiske vilkår betyder nye muligheder for højtspecialiseret professionelt arbejde, der kan udvide menneskers livskapacitet næsten uendeligt, men også intensivering, prioritering og selektion af klienter. Fremtidens stridspunkt inden for velfærd bliver spørgsmålet om adgang til omsorg. Det 21. århundredes store spørgsmål bliver ikke frigørelse – at komme UD – men adgang – at komme IND – på de arenaer, hvor diverse dele af sind og krop kan udfoldes og udvikles. Hvem besidder de adgangstegn – koder og kort, diagnoser og diplomer – der giver mulighed for at modtage og udøve det excellente? Og hvem gør ikke? Liv og død bliver på nye måder en politisk beslutning. ENGELSK ABSTRACT: Katrin Hjort: Affective Labor and Access to Care The last 20 years’ discussion of the cognitive economy has been sidestepped by a discussion of an affective economy. Are immaterial labor production and regulation affects in fields such as media, marketing and management and in welfare tasks as education, social security and health service the new platform for global business? In the Nordic countries these tasks have largely been carried out by women in families and public institutions as respectively informal and formal labor. This article draws on Michael Hardt´s combination of critical theory and poststructuralist gender research, and describes how affective work is organized globally today in ways that fundamentally challenge the organization of welfare at the national level. Changing conditions mean new opportunities for highly specialized professional work, which can extend the human life capacity almost indefinitely, but can also result in prioritization and selection of clients. The crucial issue for the future is “access to care”. The big question of the 21.century is not freedom – how to get OUT – but access – how to get IN – to the arenas where various parts of mind and body can be unfolded. Who has the access cards – codes and cards, diagnoses and diplomas – which allow them to receive and exercise the excellence? And who does not? Life and death are becoming political decisions in new ways. Key words: Affective work, affective economy, globalization in welfare, access to excellence.

Downloads

Published

2013-11-14